1. Предмет на правната психология

Правната психология е отрасъл на психологията - изследва се както от психологична, така и от юридическа страна. Двете науки обаче използват различен инструментариум.

1. Предмет на правната психология
Близък е до този на психологията, но в случая може да се формулира като:
Поведението на човека, свързано с правната действителност.
Предметът на психологията е психичният, духовният елемент у човека, а именно човешкото поведение като израз на вътрешния духовен свят на индивида. Психологията не борави с установени (числени) мащаби, както останалите науки. Човешкото поведение може да се изследва чрез външно наблюдение или самонаблюдение. Субективността е част от самото поведение, което се формира и под въздействието на субективни фактори.

2. Субективността като предмет на правната психология

* Квалификации на субективността:
- емоции;
- когниции;
- мотивации.

- съзнавано;
- несъзнавано.

- вербалност;
- невербалност.