19. Виновна невъзможност за изпълнение. Забава на длъжника.

Виновно неизпълнение – две форми:

1. Виновна невъзможност - задължението не може да бъде изпълнено заради длъжника. Ефекта е върху длъжника, погасява се задължението, но възниква тогава компенсаторно задължение за длъжника. Невъзможното задължение се погасява, но на негово място възниква друго задължение за обезщетение на вредите. Ако се касае за виновна невъзможност по правоотношение произтекло от двустранен договор кредитора има право да развали договора без даване на нов срок за изпълнение.

2. Забава – задължението си е възможно, но длъжника не го изпълнява.
Забава – противоправно изпълнение на престация.

Като юридически факт, закона настъпва по два начина – дали задължението е безсрочно или е срочно:

Безсрочно – забава настъпва след покана на едностранно волеизявление на кредитора към длъжника, с което му дава подходящ срок да престира. Ако не престира, след изтичането на срока на поканата, длъжника изпада в забава. Изключение: задължение за обезщетяване на вреди от непозволено увреждане.

Срочно – длъжника автоматически е в забава след изтичане на срока. Смекчение – когато длъжника е починал преди падежа, тогава кредитора отправя покана да наследниците и те трябва в 7 дневен срок да изпълнят падежа.

Правни последици на забавата на длъжника
1. Кредитора може да търси по принудителен ред реализация на задължението;
2. За длъжника изпаднал в забава възниква задължение за обезщетение на вредите;
3. Ако забавата е настъпила по двустранен договор, кредитора има право да развали договора, но трябва да даде допълнителен срок за изпълнението.

Отпадане на забавата
Правните последици на забавата се погасяват за в бъдеще.
1. Погасяване на забавеното задължение;
2. Опрощаване на забава – волеизявление на кредитора, с което заявява, че от тук нататък не счита длъжника в забава.
От момента на изпадане в забава до момента на отпадане на забавата се запазват всички неблагоприятни последици.

<< Назад към Лекции по облигационно право