19. Сервитутни права.

Това са родова категория ограничени вещни права. Познати са на РП, откъдето идва и наименованието им – служещи права. В отменения ЗИС е имало много подробна уредба на сервитутните права. Днес е сравнително ограничена – ЗС, ЗОСИ (Закон за опазване на селското имущество), ЗУТ и други. Причината е сравнително ограничено приложно поле. Трябва да се отграничават сервитутните права, които са вещни права от термина “сервитут” (serbitut), с който някои подзаконови актове обозначават определена ивица земя около инфраструктурни обекти – пътища, различни проводи и други.
Сервитутните права винаги включват наличието на 2 имота:
1.Един господстващ имот;
2.Един служещ имот.
И в двата случая става въпрос за недвижими имоти. До сервитут се прибягва, когато собственикът на господстващия имот няма достъп до обществен път или до обществен инфраструктурен обект.
Днес с практическо значение се ползва сервитутът на преминаване, но може да се говори и за други сервитути, напр. на водопрекарване и т.н.
Правото на преминаване е най-подробно уредено в Глава 7 ЗОС. То се проявява при следната хипотеза. Собственикът на господстващ селски имот няма достъп до обществен път. Това се отнася и за ползвателя. При тази хипотеза собственикът прави искане до кмета на общината да му се учреди право на преминаване през съседен служещ имот. Кметът назначава комисия със задача да определи мястото на преминаване, както и обезщетение за вредите, които ще бъдат причинени на собственика на служещия имот. В своята работа комисията се ръководи от принципа за минимално причиняване на вреди. Въз основа на нейното заключение кметът издава заповед, с която учредява право на преминаване. Заповедта на кмета се обжалва по реда на ГПК пред РС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нейното изготвяне. Съдът решава въпроса по същество. Заповедта се обжалва във всичките й части. Този ред предвижда възникване на сервитутно право по административен ред. Такъв подход възприме и ЗУТ в чл. 192. В него е уредена възможността кметът на общината да учреди право на преминаване при извършване на строителни дейности.
Сервитутни права се учредяват и чрез сделки като ЗОСИ предвижда хипотеза, когато в следствие на продажба земеделска земя се окаже без достъп дп обществен път, то продавачът е длъжен да осигури достъп до този път, без да има право на обезщетение за вредите.
Сервитутни права могат да се придобиват и по давност в следствие на дълготрайната им употреба в рамките на давностния срок.
Защитата на сервитутните права се извършва чрез вещни петиторни искове, а защитата на владение на сервитут с иска по чл. 75 ЗС.
На практика най-често се учредява съвместно с прехвърляне на право на собственост или ограничено вещно право.