19. Застраховка „Живот” (ЗЖ)

С договора за з-ка „Живот” з-лят се задължава да поеме Ззакрила на живота и телесната цялост на з-вания или трето лице с/у събитие, свързано с увреждане на здравето на ФЛ или смърт като настъпването на тези условия, той се задължава да заплати уговорената Зсума на з-вания, неговите наследници или трети ползващи се лица. Предмет на з-ката е съществуването на чов. личност като живо същество. ЗЖ не покрива разноски, свързани с лечение и възстановяване на увреденото здраве. Те се покриват от медицинска з-ка. ЗЖ е винаги срочна, дори когато е сключена за доизживяване. Тя влиза в сила от момента на плащането на първоначалната премия. В общите условия на з-ката могат да се определят различни моменти относно началото на Ззакрила в зависимост дали з-ката се сключва след 1. медицински преглед или 2. без такъв.
В първия случай ЗЖ влиза в сила след плащане на първата Зпремия, а във втория случай з-лят покрива риска след изтичане на първата година.
ЗЖ може да се сключи от непълно здраво лице. в този случай з-ваното лице трябва да заяви болестите си, за които знае към момента на сключване на д-ра. Зсума се определя свободно от страните. Зсума няма обезщетителен характер. Може да се комулират Зсуми от различни ЗЖ, сключени за един и същ период от време. З-лят дължи плащане на Зсуми не само при настъпване на Зсъбитие, но и при др. събития, посочени в д-ра (изтичане срока на ЗЖ).
Видове:
І. В зависимост от начина на изплащане на уговорената Зсума:
1) з-ки за еднократна сума – след изтичане на срока на з-ката з-лят еднократно ще изплати Зсума;
2) пенсионни – з-лят месечно/периодично изплаща Зсуми.
ІІ. Соглед на лицето, което има право да получи сумата:
1) з-ки в своя полза – Зсума ще се получи от лицето, ако приживее срока на ЗЖ; наследниците, ако има смърт;
2) з-ки в полза на трети лица – няма ограничение кое ще е третото лице.
ІІІ. Соглед чий живот е предмет на Ззакрила:
1) з-ки в/у собствен живот;
2) з-ки в/у чужд живот – само със съгласието на третото лице, чийто живот се застрахова, освен ако лицето е съпруг, низходящ, възходящ.
ІV. С оглед начина на обозначаване на лицето, в чиято полза се сключва з-ката, с оглед предмета на Ззакрила:
1) индивидуални;
2) взаимни – 2ма съпрузи (застрахова своя и живота на съпруга).
V. С оглед естеството и х.ра на покрития риск:
1) з-ки в случай на смърт – з-лят покрива единствено риска от смърт на лицето. З-лят дължи плащане на Зсума само, ако лицето почине в срока на з-ката. Ако надживее срока на з-ката – не получава нищо;
2) з-ки в случай на доживяване – з-лят плаща Зсума само, ако з-вания доживее до изтичане на срока на з-ката. Ако лицето почине преди срока, з-лят не дължи нищо;
3) з-ка на смърт и доживяване – з-лят плаща и при смърт и при изтичане на срока, ако няма смърт.
Смесени ЗЖ:
1) ЗЖ и з-ка злополука (ЗЗ) – зсъбитие е свързано със съществуването на з-ваното лице, дължи се Зсума, когато се засегне трудоспособността на лицето;
2) з-ка на доизживяване и загуба на трудоспособност – плаща се при доизживяване и при пълна загуба на трудоспособност.
ЗЖ покрива опасността от смърт, без оглед на това какво я е причинило. Тя има универсален характер. При настъпването на Зсъбитие наследниците на Злице или трети ползващи се лица не са длъжни да доказват причини за настъпването на смъртта. Трябва да докажат само факта на смърт чрез представяне на смъртен акт или съд. решение за обявяване на смърт. Ако з-лят твърди, че смъртта е настъпила поради причини извън Ззакрила, той трябва да докаже това. Има изключения от принципа на универсалност:
- военен риск – ако смъртта е настъпила вследствие на този риск, з-лят не дължи плащане. Смъртта трябва непосредствено да е свързана с военни действия – налице е военен рист, когато има война м/у две държави;
- когато смъртта е причинена от самоубийство (умишлено) преди изтичане на 1 год. от договора;
- когато смъртта е вследствие на изпълнено смъртно наказание.
При тези хипотези з-лят е длъжен да върне премийния резерв, въпреки че не дължи Зсума.
Специфичното при ЗЖ е прекратяването й:
1) при изплащане на Зсума;
2) едностранно прекратяване от страна на Званото лице – откупуване на з-ката. Това е преобразуващо субективно право, което се упражнява извънсъдебно чрез едностранно волеизявление адресирано до з-ля. Необходими са две предпоставки:
- да са изтекли две години от началото на з-ката;
- Зпремии да са редовно плащани.
В Зд-р могат да се предвидят допълнителни изисквания за упражняване на правото за откуп: Те може да са свързани с разрешение от управителния орган на ЗО. Когато лицето е упражнило правото на изкупуване на з-ката, може да получи премийния резерв от направената з-ка.