18. Съдържание и граници на правото на собственост върху гори. Ограничения на собствеността

Член 7, алинея 5 ЗГор – „Горите и земите от държавния горски фонд се стопанисват като национално богатство в интерес на цялото общество”.
Член 15 КРБ въвежда забрана за увреждането, за което трябва да се установят правила.
Член 11 ЗГор – „Собствениците на гори и земи от горския фонд трябва да упражняват правото си на собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици на гори и земи от горския фонд или на обществото”.
Минималната възраст за сеч на определени видове дървета е 70 години, на акация, топола – 15 години. В закона се определя реда за извършването на сечта. За отсичането на всяко едно дърво е необходимо индивидуално разрешение.
Държавата определя реда, по който могат да се ползват страничните продукти на горите. Издава се отделно разрешение за всяка конкретна гора. Ползването им за лични нужди е свободно.
Горите не могат да се ограждат, ако се възпрепятства свободното движение на хора и дивеч. Не може да се забранява и правото на преминаване.
Член 81 ЗГор – строителството в горите без промяна на предназначението обхваща изграждането на: горски пътища и въжени линии; сгради за постоянно или временно обитаване - горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, пожаронаблюдателни кули, стационари, заслони, ремонтни работилници и складове, навеси, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници, битови и стопански сгради; съобщителни линии, далекопроводи и съоръжения към тях. Това са сгради и съоръжения, свързани с предназначението на гората. Издава се лесоустройствен проект, който определя начина, по който ще се ползва гората. По същността си той представлява ИАА, в който се разпределя площта на гората за различни нужди (горски пътища и т.н.).
ПОВЕЧЕТО ГОРИ СА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ!!!
"Устойчиво развитие" (§1, точка 50 ЗОкСр) е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:
а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;
б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.