18. Тълкувателни актове в административното правораздаване

Административните съдилища, при разглеждането на жалбите и протестите, прилагат точно законовите разпоредби. В този смисъл съдът няма онази оперативна самостоятелност, с която разполагат административните органи. В този смисъл и латинската максима гласи, че съдията е живият глас на закона. В правораздавателната дейност на съдилищата е възможно да възникне противоречива практика по прилагането на законите в административното правораздаване. Това е практика на различните съдебни състави. Така например, е възможно едни административни съдилища да решават по един начин правни спорове, а други да решават идентичните спорове по противоположен начин. Възможно е правоприлагащата дейност, по различен начин от съдилищата, да се тълкуват и прилагат административноправните норми. Ето защо, с цел уеднаквяване на практиката, както и преодоляването на неправилна съдебна практика, да се издават съответните актове. Тези актове са два вида:
1. Тълкувателни решения.
2. Тълкувателни постановления.
Те се различават от съставите, които ги приемат и по предметното си съдържание. Тълкувателните решения се приемат от Общото събрание на всяко от колегиите на ВАС. Колегиите са две, следователно всяка от тях има общо събрание, което може да приема тълкувателни решения. Такива решения се примат при спорни проблеми по тълкуването и прилагането на закона. Без значение е дали тези различия по прилагането на закона са между отделните състави на колегията или на административните съдилища. Всяка от колегиите самостоятелно приема тълкувателни решения. Тези решения служат за ръководство на съдебните и на административните органи. Следователно, те не са задължителни.
Тълкувателните постановления се приемат от Общото събрание на всички съдии от ВАС. Тези постановления ще се приемат при противоречива или неправилна съдебна практика в административното правораздаване. За разлика от тълкувателните решения, тълкувателните постановления са задължителни. Тази обезателност се отнася както за съдебните органи, така и за всички административни органи и органи на местното самоуправление и местната администрация. Възможно е да съществува и противоречива практика на ВАС и на ВКС. В този случай би следвало да се приеме съвместно тълкувателно постановление между съответната колегия на ВАС и гражданската или търговската колегия на ВКС. Инициатива за произнасяне на тълкувателни постановления или решения може да се прояви от широк кръг органи. Тук се включват председателя на ВАС, главния прокурор, неговият заместник при Върховната административна прокуратура, омбудсмана, министърът на правосъдието, председателите на административните съдилища, председателите на ВСС. Новост е, че искане за тълкувателно постановление могат да направят и председателите на съдебните състави на ВАС по конкретни дела, както и страните, които са засегнати от противоречиви решения. Искането задължително се прави в писмена форма, като се излагат точно мотивите. В случая те ще обхващат същността на противоречивата съдебна практика. Така както всяка жалба и тук следва да се включи петитума, в смисъл какво се иска да се съдържа в тълкувателния акт. Председателя на ВАС образува делото, със свое разпореждане и го възлага, в зависимост от сложността му, на един или повече съдии. 5-членен състав на ВАС, в който участват и съдиите докладчици се произнасят с определение за допустимостта на искането. В случай, че лицата, искащи тълкувателен акт нямат активна легитимация за това, искането им се отклонява и делото се прекратява.
В случай, че искането е допустимо, председателя на съда насрочва дело. На заинтересованите страни, подали искането, се съобщава датата, както копие със всички видове приложения. В общите събрания могат да участват непосредствено или с писмени становища съдии от административните съдилища, изтъкнати специалисти от теорията и практиката и други специалисти от практиката. Тяхното участие е със съвещателен характер. Министърът на правосъдието участва по право в Общо събрание, като е длъжен да представи и становище. Общото събрание на колегията е законно ако присъстват ¾ от съдиите, изискваното мнозинство е повече от половината от общия брой на съдиите, а гласуването е тайно. Общото събрание на всички съдии, което ще приеме тълкувателно постановление е законно ако участват поне 2/3 от тях и тук изискваното мнозинство е повече от половината от всички съдии, а гласуването е явно. Тълкувателните постановления задължително се обнародват в държавен вестник в 15-дневен срок от приемането им. С оглед задължителния им характер, те влизат в сила от деня на обнародването. Тълкувателните решения не е нужно да се обнародват. Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са необжалваеми.