18. Общи положения при имущественото застраховане

Кръгът на з-ваните лица се определя в зависимост от специфично отношение, което съответното лице има към имущественото благо (собственици, трети лица). Предмет на имущ. з-не може да е конкретно определена вещ (движими, недвижими), имущ. и родови определени вещи, облигационно право, парично оценимо (з-ката защитава с/у опасност да не може да реализира правото си), заложни и ипотечни права (обезпечава се с/у риска да не може да се удовлетвори от ст-стта на заложената или ипотекирана вещ, когато ст-стта е намалена вследствие на естествено изхабяване на вещта или лицето се явява кредитор по д-ра, з-ката ипотека/залог пасивът на имуществото на з-вания. Едно и също имущ. благо може да се застрахова при два и повече з-ли – това е самозастраховане – застрахова се с/у едни и същи рискове за един и същ период от време. При настъпването на Зсъбитие, отделните з-ли отговарят съразмерно с оглед съотношението м/у сумата на отделната з-ка към общата Зсума. При определяне на Зобезщетение, могат да се уговорят различни начини за изчисление (клаузи за увеличаване ст-стта на Звания предмет) – з-лят дължи специална Зсума, когато цената на з-ваната вещ се увеличава – например предмет на з-ването е ново строителство. В Зд-р може да се включи клауза за баланс на отделни Зсуми, когато едно лице е застраховало няколко предмета при един и същ з-л и при едната з-ка има надзастраховане, а при другата – подзастраховане. В този случай з-лят ще извърши компенсиране на надзастрахов. с подзастрахов. суми. Може да се включи клауза за привеждането на Зсуми при нови променени обстоятелства. По време на з-ката страните уговарят възможност за корекция на Зсуми и Зпремии. Това е по съгласие на двете страни. Може да се включи клауза за пълзящо з-не – Зсума, която е определена по цени, важими към момента на сключване на Зд-р може да се промени, с оглед увеличаване или намаляване на тези цени, настъпило по време на з-ката.
При имущ. з-не има т.нар. „застрахователна ст-ст” (ЗС):
- ЗС е максимална граница, до която може да достигне Зобезщетение;
- ЗС е действителната ст-ст на погиналото/увреденото имущество.
ЗС се определя към момента на Зсъбитие. Преустройствата в имуществ. благо се отчитат при определянето на ЗС. Когато едно имущ-во има различна пазарна ст-ст, ст-стта се определя според качеството на з-ваното лице. при ФЛ се оценява по цена на дребно, а при ЮЛ (търговец) – по цени на едро. При определянето на ЗС се отчитат всички елементи, които участват във формирането на ст-стта на з-ваната вещ (мита, такси, акцизи, разноски). Когато Зсума по една или повече з-ки, сключени по отношение на една и съща вещ за един и същ период надхвърля ЗС, е налице надзастраховане. Надзастраховане е налице, когато една и съща вещ е з-вана от едно и също лице, за едни и същи рискове, за един и същ период. Определят се към момента на настъпване на Зсъбитие – (ЗС, Зсума/обезщетение). Надзастраховането не води до недействителлност на з-ките. Зсуми (също към този момент) се намаляват до р-ра на действителната ст-ст на з-ваното имущество. Може една и съща вещ, за един и същ период, за едни и същи рискове да се з-ва от неин собственик или ипотечен или заложен кредитор. Тук няма надзастраховане. Ипотечният/заложният кредитор по своята з-ка ще получи Зобезщетение до р-ра на неговото вземане, а собственикът по своята з-ка ще получи разликата м/у Зсума и полученото от кредитора Зобезщетение. Когато уговорената Зсума е по-малка от действителната ЗС на имуществото е налице подзастраховане. Дали е налице се определя към момента на настъпване на Зсъбитие. При подзастраховането в Зд-р могат да се уговорят два начина за определяне р-ра на Зобещетение:
1) пропорционално правило за обезщетение – р-рът се определя в зависимост от съотношението м/у Зсума и ЗС към деня на настъпване на Зсъбитие.
2) правило с/у първи риск – Зобезщетение покрива цялата вреда, ако тя не надхвърля р-ра на Зсума.
Разликата м/у 1) и 2) се проявява, когато Зблаго е частично увредено. При пълно погиване няма разлика м/у 1) и 2). 1) и 2) се прилагат при определяне на р-ра на задължението на з-ля за възстановяване на направените от з-ваното лице разноски за ограничаване и предотвратяване на Зсъбитие.
При имущ. з-не, ако е налице частично увреждане на з-ваното имущ-во, з-ката остава в сила след Зсъбитие за сума равна на първоначалната Зсума, намалена с платеното Зобезщетение.
При определяне р-ра на Зобезщетение се взема в предвид Зинтерес. Ако з-ката е сключена от собственика на вещта и тя погине, собственикът има право да получи цялата ст-ст на вещта до Зсума. Ако вещта е з-вана от ипотечен/заложен кредитор и погине изцяло, те имат право да получат ст-стта на вещта, която съответства на тяхното вземане. Ако в/у з-ваната вещ е учредено ипотечно или заложно право и тя погине, но з-ката е включена от собственика на вещта, ипотечният/заложният кредитор имат право на предпочитателно удовлетворяване от Зсума. За да възникне това право, без значение е дали ипотечното/заложното право е учредено преди или след сключване на з-ката, достатъчно е тези права да съществуват към момента на Зсъбитие.
Ако при имуществено з-не Зсъбитие е виновно причинено от трето лице, з-лят може да встъпи в правото на з-вания с/у това трето лице. Предпоставки за заместване:
- вредата да е причинена виновно, умишлено и поради небрежност;
- з-лят да е платил на з-ваното лице и то да е обезщетено за претърпените вреди.
Ако полученото от з-ваното лице не покрива действително претърпените вреди, то си запазва претенцията с/у причинителя.
Ако имуществото на причинителя не е достатъчно да покрие двете вземания, предимство има з-ваното лице.