17. Гори и горски фонд. Определение. Видове гори. Субекти на правото на собственост

Член 2, алинея 1 ЗГор – „Гора по смисъла на този закон е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 1 дка”. В практиката – всяка земя с площ по-голяма от 1 дка и широчина не по-малко от 10 м (мери се широчината на корените на дърветата).
Член 2, алинея 2 ЗГор – „Горски фонд по смисъла на този закон е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра”.
Предназначението се определя от кадастъра, като обозначаването на предназначението на тези земи се определя с ИАА. Процедурата – член 15-19 ЗГор. ИАА се издава от Министъра на земеделието и горите. По същия начин става и изключването на земите от горския фонд.
Видове гори – член 4 ЗГор:
Гори с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции (да регулират климата);
Защитни гори (поемат замърсяването) и рекреационни гори – изпълняват основно водоохранни, противоерозионни, мелиоративни, рекреационни и други функции;
Гори в защитени територии (горите и земите от горския фонд, попадащи в защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, и в защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие).
Субекти на правото на собственост – член 6-10 ЗГор:
ФЛ – всички български граждани, включително и тези с двойно гражданство;
ЮЛ – само българските, като няма значение кой е собственика на капитала.
Забранено е на политически партии, движения и коалиции да притежават гори и земи от горския фонд с политически цели.
Забранено е и притежаването на собственост на гори и други земи от горския фонд от чужди държави, освен ако закон, международен договор или акт на МС не постанови друго.