17. Видове заастраховки

Те са нормативно определени в Приложение №1 на КЗ-ването.
В зависимост от начина на възникване на з-ката има:
1. доброволно застраховане – страните сами решават дали да сключат д-р и при какви условия;
2. задължително застраховане – в тежест на З-ваното лице има админ. задължение за сключване на съответната з-ка.
Една част от клаузите на д-рите са нормативно определени. То не изключва възможността лице, подлежащо на задължително застр-не да може да сключи за същото благо и рискове и период – доброволна з-ка при същия или друг З-л. при едновременното съществуване на доброволно и задължително з-ване, з-ваното лице има право да получи:
- при лично з-не – з-ваният може да получи Зсуми по доброволното и по задълж. Застр-не;
- при имущ. з-не – общата сума на получените обезщетения по добров. и задълж. з-ване не може да надхвърля р-ра на действително изтърпените вреди. Доброволното з-ване покрива разликата м/у пълния р-р на претърпените вреди и получените по задължителното з-ване Зобезщетение. Това е така, защото имущ. з-ване има обезщетителен х-р – за действително претърпени вреди.
В зависимост от предмета на Ззащита, з-ването се дели на:
І – лично застраховане – предмет са неимуществени блага. Рисковете при личното з-ване са свързани със съществуването на з-ваното лице. З-лят изплаща Зсума при настъпването на: смърт, злополука, нетрудоспособност, брак, болест, постъпване в учебно заведение и др. лични з-ки са: „живот”, „злополука”, „женитбена”, „детска”, „пенсионна” и др. З-ваното лице има право да получи Зсума не само при настъпването на Зсъбитие, но и при настъпване на др. уговорени условия. Обект на з-ката могат да са лични блага на всеки, неимуществени блага на трети лица. Има преобразуващо субективно право в полза на Званото лице едностранно да прекрати д-ра за з-ка чрез откупуване на з-ката. Има несеквестируемост на получената Зсума.
ІІ – имуществено Зване – може да се сключи от собственика на Званото имущество и от трети лица, които са в облигационни отношения със З-ваното имущество. Това е срочно з-ване. З-ваният трябва да поддържа з-ваното имущество в изправност и да предприема предписаните мерки в тази насока. Имущ. з-ки са: з-ка с/у пожар и др. природни бедствия, с/у кражба, транспортна з-ка, карго з-ки (товарите по време на превоз се застраховат), каско з-не (МПС, самолети, кораби и др. превозни ср-ва).
В зависимост от това дали се з-ва актива или пасива на имуществото на з-ваното лице, има активно и пасивно з-не.
1) Активно – застрахова се актива на имуществото. Рисковете са вероятността актива да намалее, да загине изцяло. Всичко в кръга на имуществото може да се застрахова – вещи (движими и недвижими), вземания, банкови депозити, печалбата (така се гарантира з-ваното лице, че ще получи обичайната печалба), при вземанията – гарантира се с/у опасността вземането да се погаси по давност и с/у неплатежоспособност на длъжника.
2) Пасивно з-не – з-ката покрива риска от възникване на задължение в тежест на з-ното лице. Такива з-ки са з-ка „ГО” (МПС, нотаруси, адвокати и т.н.), з-ка „договорна отговорност” (з-ното лице се гарантира с/у възможността да възникне в негова тежест задължение за обезпечение за неизпълнение за задължение, поето по д-р, з-не с/у необходими разноски /съдебни, медицински/).
Застраховките биват:
1. рискови – З-лят поема и носи риск от несигурното настъпване на вредоносното събитие. Ако събитието не настъпи до изтичане на д-ра, з-лят не дължи Зсуми/обезщетение. Такива са всички имущ. з-ки, з-ка на пътници и персонал в обществения тр-рт;
2. спестовни – з-лят носи определени в з-ката рискове. При изтичане на срока на д-ра и при други уговорени условия з-лят дължи Зплащане (женитба, живот);
3. рентна зка (спестовна) – след изтичане на опред. време от сключването на д-ра или навършването на определена възраст з-лят плаща периодично определена рента на з-ваното лице. Те могат да се сключват от двамата съпрузи едновременно. Ако единият почине, неговата рента (част от нея) се получава от преживелия съпруг, съобразно уговорените условия;
4. з-ка стипендия – сключва се от родители, роднини в качеството им на застраховащ в полза на непълнолетни лица. Срока се определя така, че към момента на изтичането лицето да е навършило 18 год. Зпремия може да се плаща еднократно или периодично. Максималният срок на изплащане е 5 год.
5. з-ка „женитба” – сключва се от родители, роднини в качеството им на з-ващи. Ако лицето сключи брак в определен срок, ще получи Зсума.