16. Права от патента. Граници.

1. Права от патента. Правната закрила се състои в изключителното право върху патентованото изобретение или полезен модел.
1.1. Изключително право на патентопритежателя - чл. 19, ал. 1: Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента. В повечето европейски законодателства това са негативни права (“друг да не ...”), България вижда и положителна страна (напр. разпореждането е положително). Права:
1) Право на използване (експлоатация) на изобретението.
2) Забрана за третите лица да го използват без съгласие на патентопритежателя.
3) Право на разпореждане.
1.2. Право на използване. Ал. 3 е опит за изброяване на правомощията, които са най-честият начин за експлоатация на изобретението: Правото на използване на изобретението включва производството, предлагането за продажба, търговията с предмета на изобретението, използването по предназначение на предмета на изобретението, както и прилагането на патентования метод. Това са най-съществените и най-често срещаните, но не е изчерпателно изброяване. Става въпрос за индустрия и търговия:
1) Производствено използване на патентования обект - производство на изобретението в масови размери. Това е право да се произвеждат с търговска цел материални обекти, в които техническото решение е инкорпорирано.
М. Павлова включва като отделно право на изключително използване с цел извличане на доходи на произведените предмети (изчерпва се с извършване на действия на разпореждане с материалните предмети).
2) Търговия - право да се търгува с предметите, които материализират патентования обект (предлагане за продажба, да се сключват сделки с тях, да се внасят с търговска цел в страната, където действа закрилата). Притежател на патент за метод има право да извършва такива действия с предмети, непосредствено произведени при използване на метода.
М Павлова: право да се учредяват неизключителни лицензии върху обекта.
3) Използване на изобретението по предназначение. Според Е. Марков това е излишно (напр. изобретателят може да се бръсне с патентованата си самобръсначка, но може да се бръсне и без тя да е патентована). Това повече подхожда към патенти за продукти.
4) Е. Марков - може да се прибави и реклама на нещо, защото е патентовано. Реклама: повишава се цената на една стока, когато тя е патентована.
1.3. Забрана за третите лица да го използват без съгласие на патентопритежателя. На изключителното право на патентопритежателя съответства задължението на всички трети лица да се въздържат от действия, които пречат на осъществяването на правото. Неизпълнението е нарушение на изключителното право и е скрепено със санкции. Забраните и възможните нарушения са посочени в ал. 4 (продукт); ал. 5 (метод).
1) Когато предмет на патента е продукт: произвеждане, предлагане, продажба, използване, съхраняване (ал. 4).
2) Когато предмет на патента е метод: прилагане на метода, предлагане, продажба, използване, съхраняване на продукта, получен от прилагането на метода (ал. 5).
1.4. Право на разпореждане (М. Павлова): учредяване на изключителни лицензии (според Саракинов всички лицензии се отнасят към разпореждането), разпореждане с правото чрез продажба и други сделки с патента.
Ал. 2 определя използването и разпореждането при повече от един патентопритежател.
2. Граници. Във връзка с правата съществува и друг въпрос - обхват на правната закрила (виж въпрос N17, т. 4, Обхват на правната закрила).