16. Прекратяване на договора за аренда. Последици то прекратяването

Член 27 ЗАрЗ - Договорът за аренда се прекратява:
С изтичане на срока, за който е сключен;
При неизпълнение - по общия ред по ЗЗД, доколкото в този закон не е предвидено друго; член 9, алинея 5 ЗАрЗ – „арендодателят може да прекрати договора, когато арендаторът ползва неговия обект по начин, който не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, 3 и 4, както и да търси обезщетение за нанесените вреди”; член 28, алинея 1 ЗАрЗ - „арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца (при годишно плащане). Когато вноските са уговорени за периоди, по-кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последователни вноски”; РАЗВАЛЯНЕТО ИМА ДЕЙСТВИЕ САМО ЗАНАПРЕД;
По взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите;
С едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи (когато е сключен без срок);
 всяка от страните може да отправи писмено предизвестие, като условието е да са изтекли най-малко четири години от сключването на договора; срокът на предизвестието е две стопански години и започва да тече от стопанската година, следваща тази, в която предизвестието е отправено; т.е. когато договорът е без срок, минималната му продължителност е седем години;
 едностранно прекратяване на договора при трайна нетрудоспособност на арендатора (член 29, алинея 3 ЗАрЗ). Това право имат и неговите наследници/правоприемници, като предизвестието трябва да се отправи не по-късно от три месеца от смъртта на арендатора/заличаването на ЮЛ. Прекратява се с едностранно писмено предизвестие, като прекратяването настъпва от следващата стопанска година (тя свършва на 30 септември)
Със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго;
При принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.
Последици от прекратяването – член 30, алинея 1 ЗАрЗ („след прекратяване на арендния договор арендаторът е длъжен да върне обекта на договора в състоянието, в което го е приел, като се отчита обикновеното изхабяване в резултат на ползването с грижата на добър стопанин”). Ако има съставен опис, страните не могат да го оспорват. Арендодателят трябва да плати на арендатора подобренията, извършени с негово съгласие. Заплащат се по пазарната им стойност към момента на плащането, а не разходите по извършването им. Арендодателят заплаща на арендатора стойността на неотделените и подлежащи на отделяне плодове. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТОЙНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА, СЕ ЗАПЛАЩАТ ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ. Ако има преарендуване, прекратяването на първия договор за аренда, автоматично води и до прекратяване на втория.