16. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела

Административното правораздаване е двуинстанционно. В зависимост от автора на акта първоинстанционния съд е административния съд или 3-членен състав на ВАС. Касационна инстанция е съответно в първия случай 3-членен състав на ВАС, а във втория 5-членен състав. Оспорването пред втората инстанция чрез касационна жалба или протест е нормалния, редовен способ за проверка на законосъобразността, правилността и обосноваността на постановения първоинстанционен съдебен акт. При необжалване на постановеното първоинстанционно съдебно решение или при неговото потвърждаване от касационната инстанция, решенията влизат в сила. Не съществуват редовни способи за съдебен контрол. Съществува само един извънреден начин за оспорване на влезлите в сила съдебни решения. Без правно значение е дали те са били постановени от първоинстанционен съд или второинстанционен. Става въпрос и за определения и разпореждания на съда, с които се прегражда развитието на делото. В този смисъл съществуват два вида определения и разпореждания. Едната група не прегражда развитието на процеса. Например, страната иска допускането на свидетели. Съдът приема определение, с което не допуска исканите свидетели, така пътя на делото не се прегражда. Страна иска назначаването на вещо лице, съдът, със свое определение, отказва да назначи вещо лице. Втората група определения или разпореждания преграждат развитието на делото, следователно предмет на отмяната могат да бъдат:
1. Влезли в сила съдебни решения.
2. Влезли в сила определения и разпореждания, преграждащи развитието на процеса.
Този правно уреден способ е извънреден, защото само при наличието на определени фактически обстоятелства, той може да се постави в ход. Отмяната е допустима в два случая: по искане на страна на делото и по искане на трето лице.
Страна, участвала в делото, може да поиска отмяната на тези влезли в сила актове. Компетентен, спрямо актове, постановени от административните съдилища и тричленни състави на ВАС, ще бъде петчленен състав на ВАС. В случай, че оспореният акт е постановен от 5-членен състав, то компетентен ще бъде 7-членен състав. Решенията на 7-членните състави не подлежат на отмяна. Активна процесуална легитимация има страните, за които решението е неблагоприятно. Също право да искат отмяна има Главния прокурор или ръководителя на ВАП. Този способ е извънреден, защото следва да бъдат на лице реални условия. При него може да става въпрос за неправилно прилагане на правни норми към установената фактическа обстановка, за неправилно тълкуване на правни разпоредби и т.н. следователно тук става въпрос и за правни теоретични конструкции. Правни основания за искането на отмяна са реални факти от заобикалящата ни действителност. Те са изчерпателно посочени в Чл.239 на АПК. Такива например са: откриването на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за разрешаването на делото, които не са могли да бъдат известни на страната. Установяването на, по съдебен ред, на неистинност на показанията на свидетел или вещ лице, върху които е установен актът или престъпно действие на страната или член на съдебния състав. Това се установява с влязла в сила присъда. Когато, с решение на Европейския съд за правата на човека, се установи нарушаване на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Отмяна на влезли в сила съдебни актове може да се иска само на правните основания, посочени в Чл.239 на АПК, следователно други основания не могат да съществуват. Искането за отмяна е свързано с преклузивен 1-годишен срок от възникването на основанието за отмяна. Във всички случаи искането не може да бъде подадено по-късно от 3 месеца от узнаването на съответното обстоятелство. Искането се подава в писмена форма, чрез първоинстанционния съд. Той разглежда делото в открито заседание в следните състави:
1. Тричленен състав, когато актът е постановен от административен съд.
2. Петчленен състав, когато актът е постановен от тричленен състав на ВАС.
3. В седемчленен състав, в случаите когато актът е постановен от петчленен състав.
ВАС има две правни възможности:
1. Да отхвърли искането.
2. До отмени решението изцяло или отчасти. В този случай делото се връща за ново разглеждане от друг състав. Решението на ВАС и в двата случая не подлежи на обжалване. Отмяна може да се иска и от трето лице. Предмет на искането може да бъде отмяна на съдебни актове и споразумения пред съда, влезли в сила. Активна процесуална легитимация има всяко лице, за което решението е неблагоприятно. Правно ирелеватно е дали лицето е участвало в производството. Всичко останало се развила, както в останалите случаи.