16. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.

Правната уредба е в чл.74 ЗЗД - 74. Този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора.
Изпълнилия чужд дълг се нарича – субургент.Налице е, когато едно лице различно от длъжника , действащо от свое собствено име изпълни чуждия дълг.В този случай при определени предпоставки , има правен интерес от това върху субруганта да премине вземането на кредитора в актуалното си материално и процесуално правно положение.Смисъла е лицето да може да ползва предимства , както от материално правно , така и от процесуално правно естество.
Предпоставки:
1.Да имаме изпълнение от трето лице;
2.Необходимо е третото лице да има регресно вземане срещу длъжника;
3.Третото лице да има правен интерес да изпълни чужд дълг.
Когато трите предпоставки са кумулативно осъществяеми , настъпва ефекта от субругацията т.е. встъпване в правата на кредитора.
Правния интерес може да се формулира по два начина:
1.казуистичен / Кожухаров / - изброяват се случаите , когато едно лице има интерес;
2.или да се извърши генерализация / Венедиков / - обобщава тези случаи и дефинира интереса на общото между тях.
Правни последици от суброгацията – третото лице встъпва в правата на удовлетворения кредитор.
1.Материално правни последици – допълнителни възможности и привилегии да се дадат на суброганта , такива които е имал удовлетворения кредитор;
2.Процесуални правни последици – на суброганта се спестяват различни процесуални действия. Ако кредитора е извършил някакви процесуални действия , суброганта встъпва там , където е стигнал той и не му се налага да извършва същите процесуални действия.Това ускорява и поевтинява реализирането на вземането.Суброганта е обвързан от вече извършените от кредитора процесуални действия.
Правна същност на суброгацията – тя има предимно двойствен , вътрешно противоречив ефект.
1.От една страна е способ за изпълнение и погасява вземането на кредитора получил изпълнението.
2.Задължението на длъжника става към друго лице.
Суброгацията е правопроменящ факт / частно приемство на вземането /.