16. Принудително изпълнение (ПИ) в/у застрахователна сума и обезщетение. Погасителна давност (ПД) при ЗП Отношение

Предмет на ПИ не може да е Зсума по з-ка „живот” и „злополука”. Те нямат обезщетителен х-р. Несеквертируемост на Зсуми е налице, когато тя се получава от з-ваното лице или от трето ползващо се лице. ПИ не може да има в/у Зобезщетение по з-ка „ГО”. Това е така, защото третото увредено лице получава Зобезщетение без нещо да е излязло от неговото имущество. При останалите имущ. з-ки Зобезщетение може да е предмет на ПИ. Право на ПИ имат всички кредитори на з-вания, без значене произхода и х-ра на задължението. Прилагането та ПИ не зависи от момента на възникване на тяхното вземане (преди или след сключване на з-ката). То трябва да съществува към момента на настъпване на Зсъбитие. ПИ е допустимо доколкото съгл. ГПК е секвестируемо з-ваното имущество. Несеквестируемостта на з-ваното имущество влече несеквестируемостт на Зобезщетение.
Погасителна давност (ПД) – има специална ПД спрямо вземанията по д-р за з-ка. Вземанията (с изключ. на „ГО”) се погасяват с изтичането на 3-годишна давност. Прилага се при доброволни и задължителни з-ки, при лично и имуществено з-не. ПД се прилага по отношение вземания на з-вания и по отношение вземане на з-ля по това ЗПОтн-е. ПД започва да тече от момента на настъпването на Зсъбитие (изключ. е вземането за Звноски – тече от момент на тяхната изискуемост). С погасяването на главното задължение се погасяват произтичащите, от него задължения, макар давността за тях да не е изтекла.
С ПД се погасяват: вземания за неплатени Зсуми/обезщетения; за възстановяване на направени разноски за ограничаване последиците на Зсъбитие; на трети ползващи се лица; правата на ипотечни/заложни кридотори (чл. 154 ЗЗД). Вземанията, свързани с „ГО” се погасяват с 5-годишна давност – тя започва да тече от момента на настъпване на Зсъбитие. Специалната 3-год. давност не намира приложение спрямо регресните искове на з-ля – при тях важи общата ПД, която започва да тече след като з-лят е платил.