16. Общо заболяване

Рискът “Общо заболяване” /ОЗ/ има две страни – биологична и социално-икономическа. Биологичната страна се изразява в нарушаване на физическото и/или психическото здраве. Тази страна на риска е обект на органи на Експертизата на неработоспособността. Социално-икономическата страна се изразява в неработоспособността на осигуреното лице и лишаването ми от доходи, които то е получавало при упражняване на трудова дейност. Тази страна на риска е обект на ДОО.
ОЗ от медицинска гл.т. е анормално състояние на физическото и/или психическото здраве на човека. За ОП риска ОЗ има значение, когато причинява временна неработоспособност, която не е предизвикана от трудова злополука или професионално заболяване. Временната неработоспособност, настъпила в резултат на ОЗ, може да прерасне в инвалидност/да предизвика смърт. ОЗ и трудовата злопoлука и професионално заболяване си приличат по това, че водят до нарушаване на нормалната функция на орган/система на човешкия организъм. От гл.т. на ОП увреждането на физическото и/или на психическото здраве ще има значение, ако е довело до настъпване на временна неработоспособност, инвалидност или смърт на осигуреното лице. Тези рискове се различават по произход; процент на парични обезщетения; предпоставки за придобиване на правото на парично обезщетение/пенсия. ОСР “трудова злопoлука”, “професионално заболяване” като правило са свързани с наличието на трудово правоотношение. Поради това към тях се прилага принципа на професионалния риск. Той дава право на пълно обезщетяване от осигурителя РД.
ОСР “общо заболяване” няма професионален произход. Паричното обезщетение за временна неработоспособност или пенсията за инвалидност се представят на осигурените лица по социално-икономически съображения, с цел компенсиране загубения доход на осигуреното лице.
ОЗ се различава от “трудовата злопoлука” и по това, че ОЗ не е в причинна връзка с трудовата дейност на осигуреното лице. Във внезапния, случаен и непредвидим характер на “трудовата злопoлука”. Такива признаци при ОЗ няма.
ОЗ се различава от “професионалното заболяване” по това, че не попада в списъка на професионалните болести, в който са включени наименованията на болестите, свързани с условията на труда. ОЗ има двойна престация: лекуване на осигуряваното лице чрез обезпечаване на лекар, лекарства, болнично заведение. Престацията е обект на задължителното здравно осигуряване.
Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, а когато тя прерасти в инвалидност, ако са налице установените от законодателството предпоставки, се предвижда право на пенсия. Обезщетенията имат предназначение да заместят изгубените доходи през време на временната неработоспособност.