15. Касационно производство пред Върховния административен съд (ВАС)

Административните актове подлежат на административен и съдебен контрол. Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестящия административен орган. Жалба срещу административните актове могат да подават заинтересовани лица. Предмет на оспорването е законосъобразността, както и целесъобразността на административния акт. Следователно, на контрол от по-горестоящия административен орган е поставен административният акт. Административните актове могат да бъдат оспорени и по съдебен ред. Съдебните производства започват по искане на заинтересовани лица. Оспорването по съдебен ред е двуинстанционно. Административните актове могат да се оспорят пред съда по отношение само на тяхната законосъобразност. Следователно целесъобразността е извън пределите на предмета на оспорването. Следователно пред първа съдебна инстанция подлежат:
1. Първоначално издаден административен акт, както и мълчалив или изричен отказ да се издаде такъв;
2. Актът на по-горестящ административен орган, с който е отменен първоначалният индивидуален административен акт;
3. Решенията по искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения. Основанията за оспорването на адм акт е наличието на някои пороци. Административните актове могат да бъдат оспорвани на следните правни основания:
1. Липса но компетентност.
2. Липса на установената форма.
3. Съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
4. Противоречие с материалоправните норми.
5. Несъобразяване с целта на закона.
Оспорването по административен ред не се явява абсолютно необходима предпоставка за оспорването пред съда. Административният акт може да се оспори пред съда без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред, освен ако съществуват изрични законови разпоредби за това. Следователно, и при оспорването по административен ред и пред съда, предмет на оспорването е индивидуалният първоначален административен акт. В случай, че лицата не са доволни от постановеното решение по административноправния спор те могат с касационна жалба или протест да образуват касационно производство. Предмет на това производство, обаче, не е, както при първата инстанция административният акт, а постановеното решение от първоинстанционния съдебен състав.
Касационното производство е редовен способ за проверка на законосъобразността. На касационно обжалване подлежат решенията, постановени от първоинстанционния съд. Без значение е дали той е административен или тричленен състав на ВАС. Следователно тук се обжалва не първоначалният административен акт, а се оспорва съдебното решение, което е постановено при неговото обжалване. Следователно, извън контрола в касационното производство, в случая е самият административен акт. На касационно обжалване подлежат всички актове, постановени от първата инстанция. За да бъде изключен акт, постановен от съда от касационен контрол, следва да има изрична разпоредба от закона. На касационно оспорване подлежат съдебните актове, които не са влезли в сила. При положение, че те са влезли в сила, касационното им оспорване е недопустимо. Те могат единствено да се атакуват по реда на отмяната на влезли в сила съдебни актове, уредена в Глава 14 на АПК. Предмет на касационното оспорване може да бъде, както цялото решение на първоинстанционния съд, така и отделни негови части. Следователно касационното производство е редовен способ, тъй като на него подлежат всички актове на първата инстанция. Извънреден способ е отмяната на влезли в сила съдебни актове, което производство може да се развие само при определени в АПК условия. Касационното производство е допустимо, когато постановеното съдебно решение е:
1. Нищожно решение. Този съдебен акт засяга много силно установения порядък. Например постановено е от нелегитимен съдебен състав (съдията не е встъпил в длъжност, напуснал е, решението не е подписано от съдията, неразбираемо е и не може да се разбере каква е неговата воля, в решението липсва диспозитив).
2. Съдебното решение е недопустимо. Например е образувано касационно производство при пресрочена жалба);
3. Съдебното решение е неправилно, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушаване на материалния закон или необоснованост.
Само на тези три касационни основания може да се атакува постановеното съдебно решение.
Активна процесуална легитимация имат страните, за които то е неблагоприятно. Отмененият ЗАП даваше право само на страните, които са участвали в първоинстанционното производство да искат отмяна на решението. Следователно нов момент в АПК е, че всички лица, независимо дали са били участници в първоинстанционното производство могат да участват в касационното, при положение че то е неблагоприятно за тях. ФЛ и ЮЛ подават жалба, а Главния прокурор или неговия заместник при Върховната административна прокуратура – протест. Жалбата е свързана с преклузивен срок. С изтичането на 14 дни от съобщението, че решението е изготвено се погасява правото на касационно оспорване. Различен е срокът за Прокуратурата. Главният прокурор или неговият заместник, при ВАП, могат да подават касационен протест в срок от 1 месец от постановяването на решението. Съобщаването на постановеното решение става по реда на ГПК, като субсидиарно приложение на АПК. Компетентен да разгледа жалбата или протестът е ВАС. Това е свързано с конституционната разпоредба, че ВАС осъществява съдебен контрол за точното и еднакво прилагане на законите в административното производство. Следователно единствено ВАС, във всички случаи, се явява касационна инстанция. Практически това е втората инстанция. По този начин административното производство в съдебната фаза е двуинстанционно. ВАС действа в два състава, в зависимост от това кой съд е произнесъл първоинстанционното решение. ВАС действа в 3-членен състав в случаите, когато разглежда касационна жалба или протест срещу решение на административен съд. Решението на административния съд се постановяваше от едночленен състав. В случаите, когато решението е постановено от 3-членен състав на ВАС, касационният състав е от 5 члена.
Първа инстанция - Административен съд – 1 съдия
Втора инстанция - Касационна инстанция – 3 съдии от ВАС
Първа инстанция – 3-членен състав на ВАС
Втора инстанция – 5-членен състав на ВАС
Производството е винаги открито. По принцип делата са публични, но когато се разглеждат заповеди на министъра на вътрешните работи, например, заседанията са закрити.
Участието на прокурор в касационното производство е задължително. Така не беше в първоинстанционното производство. В него участието на прокурор е въпрос на неговата преценка. Следователно, неучастието на прокурор в касационното съдебно заседание, ще води до нищожност на постановеното решение, докато в първоинстанционния съд, неучастието няма да има никакви неблагоприятни правни последици. Важна и същностна характеристика на касационното производство е, че съдебният състав обсъжда САМО посочените пороци в жалбата или протеста. Факт не може да излезе извън дефектите на първоинстанционното съдебно решение, които са посочени в жалбата или протеста. Това е принципно различие с пръвоинстанционното производство. Единствено съдът следи служебно за съответствието на оспорваното решение, с оглед неговата допустимост, валидност и съответствие с материалния закон. В случай, че в касационната жалба или протест не са посочени ясно касационните основания, т.е. конкретните пороци на решенията, жалбата или протестът се оставят без движение. В този случай се изплаща съобщение за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок. Ако това не бъде сторено, то се оставя без разглеждане жалбата или протестът и делото се прекратява.
Друга важна характеристика на касационното производство е, че в него се допускат, за установяване на касационните основания, само писмени доказателства.
В пръвоинстанционното производство са допустими всички доказателствени средства – свидетелски показания, експертизи на вещи лица, огледи. В настоящата редакция на Чл.219, ал.1 думичката “само”, която съществуваше в отменения ЗВАС я няма. Това не означава обаче, че в касационното производство са допустими всички доказателствени средства, приложими в първата инстанция. Ето защо, в касационната инстанция могат да се представят единствено и само писмени доказателства. Тези доказателства могат да бъдат свързани само с доказването на основателността на посочените в жалбата касационни пороци. Ето защо, е недопустимо с тях да се установяват обстоятелства, които не са свързани с дефинираните в касационната жалба основания. Следователно, доказателствата не могат да служат за установяването на нови фактически обстоятелства. Поради това ВАС преценява законосъобразността на постановеното първоинстанционно решение и прилагането на материалния закон само въз основа на фактите, установени в първата инстанция. След разглеждането на делото в открито заседание и преценка на съда за доказуемостта на наличните твърдени пороци на решението ВАС постановява съдебно решение. Това той следва да направи в едномесечен срок от приключване на разглеждането на делото. Този едномесечен срок е инструктивен. Следователно ако съдът се произнесе след него, решението ще бъде, в процесуално отношение, законосъобразно. В случая би могло да се търси, при неспазването му, дисциплинарна отговорност от съдебния състав. ВАС може:
1. Да остави в сила решението. В случая той отхвърля касационната жалба или протест.
2. Да го отмени в оспорваната му част. Това той ще направи ако приеме, че първоинстанционното решение е неправилно. В този случай ВАС приема, че това решение нарушава материалния закон, съществено нарушава съдопроизводствените правила или е необосновано.
3. Обезсилва решението в оспорената част, когато приеме, е решението е недопустимо. Например, апелативен съд приема за разглеждане жалба и се произнася по отношение на решение на административен съд. В случая ВАС, като обезсилва оспореното решение и го връща за ново разглеждане от компетентния орган.
4. Обявява (провъзгласява) решението, че е нищожно изцяло. В този случай, ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на първоинстанционния съд. По принцип ВАС решава делото по същество. В случаите обаче, когато установи съществени нарушения на съдопроизводствените правила или необходимост от установяване на факти с по-широк набор от доказателствени средства, ВАС връща делото за ново разглеждане от друг състав. Решението на ВАС е окончателно. То не подлежи на никакво оспорване с редовни средства. Единствено то може да бъде оспорено по пътя на извънредния способ, т.е. отмяна на влезли в сила съдебни решения. В случай, че делото се връща за ново разглеждане от друг състав указанията на ВАС по тълкуването и прилагането на закона са задължителни. В случай, че се оспорва отново първоинстанционно съдебно решение, т.е. отново е на лице касационно производство, за втори път във ВАС, то тогава повторното разглеждане се извършва от друг състав на ВАС. При връщането на делото първоинстанционният съд разглежда делото по същество. То започва от онова процесуално действие, което е било опорочено и е послужило като правно основание за отмяна. В случаите, когато първоинстанционното съдебно решение бъде отменено повторно, ВАС решава делото по същество. В този случай той не може, каквито и пороци да има да върне делото отново. Той трябва да реши делото по същество. В касационното производство и постановеното решение при второто разглеждане не може да бъде оспорвано. Редица въпроси от материално-техническо естество, които не са уредени от АПК се регулират субсидиарно от разпоредбите, засягащи първоинстанционното производство. Идеята е делото да не върви няколко пъти отдолу нагоре и обратно.