15. Регресно право на застрахователя. Суброгация

Когато увреждането или повреждането на з-ваната вещ е причинено виновно от трето лице, след като е обезщетил вредите на з-вания, з-лят може да иска от трето лице това, което е платил на з-вания и да встъпи в правата на з-вания с/у трето лице. правота на з-ля да иска възстановяване на платеното Зобезщетение се определя като регресно право (РП), а правото да встъпи в правата на з-вания се определя като суброгационно право (СП).
РП възниква при наличието на следните предпоставки:
1) На имуществена з-ка;
2) Зсъбитие да е причинено виновно от трети лица, които отговарят пред з-вания по правилата на договорната отговорност или деликтната отговорност;
3) З-лят да е платил Зобезщетене на з-вания;
4) третото лице да не принадлежи към домакинството на з-вания, да не е съпруг, роднина, освен, ако последният действа умишлено (домакинство – група от хора, които представляват една икономическа общност, живеят на едно и също място, имат общ бюджет – тук попадат синовете, дъщерите и другият съпруг);
РП не е Зправо. Прилагат се общите правила на ПДавност. Ако вредата е причинена от няколко лица, з-лят има РП спрямо всички длъжници, които отговарят солидарно, т.е. з-лят може да насочи цялото искане към един, а те нямат възражение за поредност. РП з-лят упражнява не само спрямо прекия причинител, но и спрямо лицата, които носят отговорност за неговите действия (чл.47 и чл.49 ЗЗД).
Обхватът на РП зависи от р-ра на Зобезщетение, което з-лят е платил на з-ваното лице. Обхватът зависи от р-ра на обезщетението, което се дължи на з-вания, съобразно правилата на договорната и деликтната отговорност. Третото лице не може да плати повече на з-ля, отколкото на з-вания. Това има значение при съпричиняването.
Суброгационното право (СП) възниква след плащане на Зобезщетение. З-лят встъпва в правата на з-вания спрямо третото лице. з-лят се ползва от привилегията, с която е разполагал увреденият з-ван. Може да встъпи в заложно, ипотечно право, обезпечило договорната отговорност на третото лице. Може третото лице да е застраховано при друг з-л. Тогава з-лят встъпва в правата на третото лице спрямо неговия з-л. СП подлежи на погасяване, съгл. общата ПДавност (5 год.). Тече от момента на плащане на Зобезщетение.