14. Арендно плащане. Изменение

Това е насрещна престация на арендатора. Може да бъде в пари или в натура (земеделски продукти). Определя се в договора. Уредено е в член 8 ЗАрЗ. Размерът на арендното плащане се договаря въз основа на: пазарната поземлена рента; наема, който включва годишни амортизации и лихви върху капитала, вложен в арендуваните движими и недвижими вещи. Смисълът на амортизациите е да се намалява печалбата. Затова страните трябва да се ръководят от амортизациите, уредени в ЗКПО.
Възможно е обаче арендното плащане да се уговори не за една стопанска година, а за по-малък срок (3/6/9.. месеца). Тогава крайният срок за плащане е първият работен ден след изтичането на съответния месец. Движими вещи също могат да представляват арендно плащане.
Изменение на арендния договор – член 16 ЗАрЗ. При трайна промяна но пазарната поземлена рента в района или при промяна на съответния НА, всяка от страните може да иска изменение на договора.
Изменение на арендното плащане – две правила:
Член 10, алинея 3 ЗАрЗ – при подобрения, които допринасят за нарастването на добива от обекта на договора, арендодателят може да иска увеличение на арендното плащане.
Не се допуска изменение на арендното плащане вследствие увеличение или намаление на добивите от използването на вещта.