14. Производства за обезщетения

АА пораждат права или задължения или накърняват права, законни интереси и свободи на граждани и организации. Възможно е, обаче, от незаконосъобразните актове и действия на административните органи, както и от бездействията им да настъпят вреди. Тук действат успоредно разпоредбите на АПК от чл.203-207 и З за отговорността на държавата и общините за вреди. Следователно АПК ще бъде специалният закон, а за неуредените въпроси ще се прилага вторият закон. Идеята за съединяването в едно производство на искове за обезщетение и оспорването на акта е с оглед на процесуална икономия, както и използването на представените д-ва. По принцип искът се предявява след отмяната на АА по административен или по съдебен ред. Искът за обезщетения се предявява срещу ЮЛ, което представлява органа. Това е с цел да се използват неговите сметки за покриване на евентуалното обезщетение. По исането на страната или по преценка на съда производството за отмяната на акта и искане за обезщетение могат да бъдат отделени, когато това затруднява производството по оспорването. Следователно водещо е това производство. Когато обаче е отделено производството по иска за обезщетение, то това производство ще се развие пред същия съд, пред който е образувано и производството за оспорване. Следователно тези спорове ще бъдат подсъдни на административния съд или на ВАС, в зависимост от органа, издател на акта.