14. Време и място на изпълнението. Доказване. Прихващане на изпълнението.

1. Време на изпълнението – зависи от това дали задължението е срочно или безсрочно. Времето се определя според уговореното в договора.

а) Безсрочно – няма падеж и кредитора може да поиска престиране веднага след като задължението възникне – чл.69 ЗЗД - Ако задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага. Но за това е необходимо кредитора да отправи покана към длъжника, с което да му даде един достатъчен срок за изпълнение. Падежа е момента на поканата.
Падеж – момента, в който задължението трябва да бъде изпълнено.
Изискуемост – настъпване на падежа, възможността на кредитора да иска изпълнение.

б) Срочно – срока трябва да е изрично уговорен, ако няма клауза задължението се счита за сключено без начален срок. Начина на изпълнение зависи от това, в чия полза е срока:
- Срокът е в полза на длъжника – до настъпването на падежа, длъжникът може да изпълни ако желае. Задължението е изпълняемо, но не е изискуемо. След срока става изискуемо.
- Срок в полза на кредитора – до настъпването на срока длъжникът не може да изпълни по своя собствена инициатива. С настъпване на срока, задължението става изискуемо.
- Срок в полза и на двамата – до настъпването на падежа, нито длъжникът може да изпълни по своя инициатива, нито кредитора може да иска изпълнение. С настъпване на падежа, задължението става изискуемо и изпълняемо.

Може да се уговори срок във всеки един от трите варианта.

2. Предсрочна изискуемост – при настъпване на определени обстоятелства срока престава да бъде в интерес на длъжника – чл.71 ЗЗД - Изпълнението на срочното задължение може да бъде искано от кредитора и преди срока, когато длъжникът е станал неплатежоспособен, или със своите действия е намалил дадените на кредитора обезпечения, или не му е дал обещаните обезпечения.

Това става при:
а) Неплатежоспособност по чл.608 ТЗ - Чл. 608.(1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност.
(2) Неплатежоспособността е налице, когато длъжникът е спрял плащанията, както и когато не е изпълнил публичноправно задължение, установено с влязъл в сила акт, или парично задължение по търговска сделка, установено със сила на присъдено нещо.
(3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът не е изпълнил в 60-дневен срок от падежа парично задължение по търговска сделка, както и когато е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само претенциите на отделни кредитори.

б) Недаване на обещани обезпечения;
в) Когато длъжника е дал реални обезпечения, но със свои действия ги е намалил.

3. Място на изпълнението
Местоизпълнението е мястото, където длъжникът трябва да осъществи дължимата престация, за да погаси дълга си. Местоизпълнението може да произтича от три източника:
- от уговорка, клауза в договора – тук правилата на закона са диспозитивни;
- от естеството на задължението – понякога изпълнението може да стане само от едно място;
- определя се нормативно – ако не може по 1-вото или 2-рото. Когато се стигне до 3-тото, действат две групи правила:
   >> а специални облигационни отношения, които се съдържат или в специалната част на ЗЗД или в облигационното законодателство;
   >> законови разпоредби част от общата част на ЗЗД.
Чл.68 ЗЗД класифицира местоизпълнението по три начина: Ако местоизпълнението не е определено от закона, от договора или от естеството на задължението, изпълнението трябва да се извърши:
а) при паричните задължения - в местожителството на кредитора по времена изпълнение на задължението;
б) при задължение да се даде определена вещ - в местонахождението на вещта по време на пораждане на задължението ѝ;
в) във всички други случаи - в местожителството на длъжника по време на пораждане на задължението.

4. Доказване на изпълнението
Доказване – чл.77 ЗЗД - При изпълнението длъжникът може да поиска от кредитора разписка.
Ако за вземането е бил издаден особен документ от длъжника, той може да поиска връщането му.
Ако документът се отнася и до други права на кредитора или ако длъжникът е изпълнил задължението си само отчасти, кредиторът е длъжен да отбележи върху документа полученото изпълнение и да даде разписка на длъжника.
Ако документът е изгубен, в издадената разписка кредиторът е длъжен да отбележи и това обстоятелство.
Всяка страна носи тежестта да докаже тези факти, които претендира в полза на себе си. Има два начина за доказване от длъжника:
- при получаване на задължението, кредитора е длъжен да даде разписка;
- дълговият документ – длъжника може да иска връщане на този документ, след погасяване на дължимото. Но във връзка с този документ могат да възникнат проблеми при връщането. Ако кредитора твърди, че дълговия документ го няма – той е длъжен да впише в разписката причините по които не може да върне документа.

5. Прихващане на изпълнението
Прихващане – един длъжник, дължи на един кредитор няколко еднородни задължения /парични дългове/.- чл.76 ЗЗД - Този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

Когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата.

Изводи:
1. Длъжникът може сам да определи кои дългове изпълнява;
2. Но ако нищо не е казал – най-напред се погасява най-обременителното задължение или най- старото или съразмерно.
3. Задължението се погасява първо за разноски, след това за лихви и после за главница.

<< Назад към Лекции по облигационно право