14. Време и място на изпълнението. Доказване. Прихващане на изпълнението.

Време на изпълнението – зависи от това дали задължението е срочно или безсрочно.Времето се определя според уговореното в договора.
1.Безсрочно – няма падеж и кредитора може да поиска престиране веднага след като задължението възникне – чл.69 ЗЗД - 69. Ако задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага. Но за това Но за това е необходимо кредитора да отправи покана към длъжника , с което да му даде един достатъчен срок за изпълнение.Падежа е момента на поканата.
Падеж – момента , в който задължението трябва да бъде изпълнено.
Изискуемост – настъпване на падежа , възможността на кредитора да иска изпълнение.
2.Срочно – срока трябва да е изрично уговорен , ако няма клауза задължението се счита за сключено без начален срок.Начина на изпълнение зависи от това в чия полза е срока:
1.Срокът е в полза на длъжника – до настъпването на падежа , длъжникът може да изпълни ако желае.Задължението е изпълняемо , но не е изискуемо.След срока става изискуемо.
2.Срок в полза на кредитора – до настъпването на срока длъжникът не може да изпълни по своя собствена инициатива.С настъпване на срока , задължението става изискуемо.
3.Срок в полза и на двамата – до настъпването на падежа , нито длъжника може да изпълни по своя инициатива , нито кредитора може да иска изпълнение.С настъпване на падежа , задължението става изискуемо и изпълняемо.
Може да се уговори срок във всеки един от трите варианта.
Предсрочна изискуемост – при настъпване на определени обстоятелства срока престава да бъде в интерес на длъжника – чл.71 ЗЗД - 71. Изпълнението на срочното задължение може да бъде искано от кредитора и преди срока, когато длъжникът е станал неплатежоспособен, или със своите действия е намалил дадените на кредитора обезпечения, или не му е дал обещаните обезпечения.
Това става при:
1.Неплатежоспособност по чл.608 ТЗ - Чл. 608. (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност.
(2) Неплатежоспособността е налице, когато длъжникът е спрял плащанията,както и когато не е изпълнил публичноправно задължение, установено с влязъл в сила акт, или парично задължение по търговска сделка, установено със сила на присъдено нещо.
(3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът не е изпълнил в 60-дневен срок от падежа парично задължение по търговска сделка, както и когато е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само претенциите на отделни кредитори.
2.Недаване на обещани обезпечения;
3.Когато длъжника е дал реални обезпечения , но със свои действия ги е намалил.
Място на изпълнението - Местоизпълнението е мястото , където длъжникът трябва да осъществи дължимата престация , за да погаси дълга си. Местоизпълнението може да произтича от 3 източника:
1.От уговорка , клауза в договора – тук правилата на закона са диспозитивни;
2.От естеството на задължението – понякога изпълнението може да стане само от едно място;
3.Определя се нормативно – ако не може по 1-вото или 2-рото.Когато се стигне до 3-тото , действат две групи правила:
1.за специални облигационни отношения , които се съдържат или в специалната част на ЗЗД или в облигационното законодателство;
2.законови разпоредби част от общата част на ЗЗД.
Чл.68 ЗЗД класифицира местоизпълнението по три начина: чл.68 . Ако местоизпълнението не е определено от закона, от договора или от естеството на задължението, изпълнението трябва да се извърши:
а) при паричните задължения - в местожителството на кредитора по времена изпълнение на задължението;
б) при задължение да се даде определена вещ - в местонахождението на вещта по време на пораждане на задължението й;
в) във всички други случаи - в местожителството на длъжника по време на пораждане на задължението.
Доказване на изпълнението - Доказване – чл.77 ЗЗД - При изпълнението длъжникът може да поиска от кредитора разписка.
Ако за вземането е бил издаден особен документ от длъжника, той може да поиска връщането му.
Ако документът се отнася и до други права на кредитора или ако длъжникът е изпълнил задължението си само отчасти, кредиторът е длъжен да отбележи върху документа полученото изпълнение и да даде разписка на длъжника.
Ако документът е изгубен, в издадената разписка кредиторът е длъжен да отбележи и това обстоятелство.
Всяка страна носи тежестта да докаже тези факти , които претендира в полза на себе си.Има два начина за доказване от длъжника:
1.при получаване на задължението , кредитора е длъжен да даде разписка;
2.дълговият документ – длъжника може да иска връщане на този документ , след погасяване на дължимото.Но във връзка с този документ могат да възникнат проблеми при връщането.Ако кредитора твърди , че дълговия документ го няма – той е длъжен да впише в разписката причините по които не може да върне документа.
Прихващане на изпълнението - Прихващане – един длъжник , дължи на един кредитор няколко еднородни задължения / парични дългове /.- чл.76 ЗЗД - 76. Този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения,ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.
Когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата.
Изводи:
1.Длъжника може сам да определи кои дългове изпълнява;
2.Но ако нища не е казал – най-напред се погасява най-обременителното задължение или най- старото или съразмерно.
3.Задължението се погасява първо за разноски , след това за лихви и после за главница.