14. Права и задължение на страните по Зд-р

І Задължения на З-вания:
1) задължение да съобщава на з-ля за всички промени, които могат да доведат до увеличаване на риска. Увеличаването на риска е налице, когато степента на вероятност от настъпването на Зсъбитие е увеличена в резултат на обстоятелства, настъпили след сключване на д-ра за з-ка. За увеличаване на риска се говори, когато степента на вероятност се е увеличила до р-р, при който З-ля не би покрил риска, или би го покрил, но при други условия. Увеличаването на риска може да е в следствие на въздействие на външни причини, невиновно действие на З-ваното лице, промени в Зблаго. З-ваният е длъжен да уведоми з-ля за обстоятелствата, които са довели до увеличаване на риска и причините за това. Уведомяването следва да стане незабавно (в разумен срок). В общите условия З-ля може да е включил срок за уведомяване;
2) задължение да не допуска увеличаване на риска чрез свои действия и бездействия. З-ваният е длъжен да вземе всички необходими мерки. Той е длъжен да спазва противопожарни и др. изисквания. З-ният е длъжен да не допусне увеличаване на риска ч/з вещи или действия на трети лица /например застраховане работоспособността на работниците от работодателя). При неизпълнение на това задължение, з-лят може едностранно да измени д-ра чрез промяна на вноската, Зсума или времето на з-ката с цел съпоставянето им с неговите елементи на риска;
3) задължение да плати Зсума/премия – ако не бъде платена първата премия – договорът не влиза в сила; Ако не бъдат платени последващите, текущи, има няколко възможности за з-ля: 1. да измени Зсума, в съответствие с платените Зпремии; 2. з-лят може да прекрати д-ра за з-ка; 3. ако настъпи Зсъбитие, з-лят дължи плащане, като може да удържи от Зсума р-ра на неплатените вноски;
4) Задължение да съобщи на З-ля за настъпването на Зсъбитие. Уведомлението трябва да бъде направено на оправомощен представител, съгласно неговите общи условия на д-ра за з-ка. Законът не определя начин и форма на съобщението, но в общите условия законодателят може да ги определи. Съобщението трябва да съдържа всички факти и обстоятелства относно настъпването на Зсъбитие (кога, къде, какви вреди, р-ра на вредите). Уведомлението може да се направи и от трето лице. Срок за съобщението – в закона е казано в 7-дневен срок, ако друго не е предвидено в общите условия. Срокът трябва да е съобразен с конкретния вид з-ка. Срокът започва да тече от момента на узнаване на Зсъбитие, а не от неговото настъпване – съдебна практика. Кодекса на застр-то не регламентира изрични правни последици от неизпълнение на задълж-то. З-лят ще откаже да извърши плащане на Зсуми;
5) да съдейства за намаляване на вредоносните последици от настъпването на Зсъбитие – той трябва да предприеме всички необходими и възможни мерки, които добрия стопанин би предприел за спасяване на Зблаго. З-вания е лице, което се намира в непосредствена близост до Зблаго. Той трябва да е добросъвестен;
6) да осигури достъп на З-ля до Зблаго за извършване на проверка. Той трябва да му осигури нач. и други проверки до окончателното приключване на ЗПОтн-е;
7) за съхраняване доказателствата относно настъпването на Зсъбитие;
8) да представи на З-ля исканите от него документи, с оглед установяване на Зсъбитие. Документите са определени в общите условия на д-ра.
ІІ. Задължения на З-ля:
1) да плати Зсума/обезщетение – за да стане изискуемо това задължение на З-ля: 1-во: трябва да е настъпило Зсъбитие и 2-ро: з-ният да е изпълнил всички свои задължения по д-ра за з-ка с изключ. за плащането на Зпремии. З-лят е длъжен да плати в 15-дневен срок от момента, в който З-ваният е изпълнил своите задължения, а не от момента на настъпването на Зсъбитие. З-лят може да откаже правомерно плащане на Зсума:
- ако з-вания умишлено е причинил настъпването на Зсъбитие;
- при з-ка „Живот” – ако з-ваният умишлено се е самоубил преди да е изтекла 1 год. от сключването на д-ра или увреждането, загубата на трудоспособността и т.н. са в следствие на увреждане от общ характер, напр. самоубийство по небрежност;
- на оправомощеното лице, ако Зсъбитие е умишлено причинено от него – например д-ра за з-ка в полза на трето лица;
2) да осигури Ззакрила – преди да настъпи Зсъбитие това е действие на з-ля по формирането на Зфонд, по сключването на Зд-ри, действия, свързани с инвестиране на собствени ср-ва, набрани в собствен фонд;
3) да възстанови на З-ното лице разходите, които то е направило за ограничаване и предотвратяване на вредоносните последици от Зсъбитие. З-лят възстановява необходимите разноски, независимо дали са довели до определен резултат или не;
4) з-лят трябва да възстанови платените Зпремии на З-ваното лице:
- ако д-ра се прекрати при неточно обявяване на обстоятелства, които са от значение за определяне на р-ра на риска;
- ако д-ра е нищожен, поради липса на зинтерс. З-ното лице трябва да е добросъвестно за да му се плати;
- при надзастраховане – З-лят трябва да върне частта от премиите, която съответства на разликата м/у Зст-ст и Зсума;
- при з-ка „Живот”, когато з-лят откаже да плати Зсума, поради умишлено причиняване на Зсъбитие. З-лят дължи на наследниците (третото ползващо се лице), съответно на з-ката премийна резерва, ако Звноски са редовно плащани първите две години. Приспадат се админ.-управленските р-ди;
- при спестовни з-ки, ако З-ваното лице почине преди изтичане срока на д-ра. З-лят дължи на наследниците платените Зпремии, намалени със собствените адвин.-управленски р-ди.