13. Престъпления против законите и обичаите за водене на война.

По смисъла на раздел втори от глава 14- чл. 410 НК който в нарушение на правилата на международното право за водене на война извърши действия или заповяда на някого да извърши действия спрямо болни, ранени, корабокрушенци или санитарен персонал, които да причинят убийство, изтезания или нечовешко третиране- в това число и биологически експерименти е наказателноотговорен за престъпления, извършени против законите и обичаите за водене на война.
Ако някои в нарушение на правилата на международното право за водене на война из-върши или заповяда да се извършат спрямо гражданското население убийства, изтезания или нечовешко третиране- в това число и биологически експерименти, причини или заповяда да се причинят тежки страдания осакатявания или други сериозни увреждания на здравето отговаря по нормите на МНП за престъпление против законите и обичаите за водене на война.
Принудата на гражданско лице да служи във въоръжените сили на неприятелска държава, лишаването на гражданско лице да бъде съдено от редовен съд и по редовна процедура, взимането и заповядването да се взимат заложници, незаконните преследвания, задържания, депортирания , произволното завземане и присвояване на на имущества в големи размери е наказуемо както по смисъла на чл. 412 НК на нашето законодателство, но и по нормите на МНП.
Депортирането или насилственото преселване на съответните лица чрез експулсиране или други принудителни действия от областта, в която те присъстват правомерно е част от наказуемите състави на Римския статут, но също така и по българския НК.
Наказуемо и осъдително е унищожаването или повреждането на културни исторически паметници и предмети, произведения на изкуството.В нарушение на правилата за водене на война е използването на химическо, ядрено, токсично или биологично оръжие или изобщо ползването на непозволени средства при воденето на война.
Наказуемо е и приготовлението за използване на ядрено, химическо , бактериологическо, биологично или токсично оръжие като метод за водене на война по нашия НК.