13. Система на криминалистическите принципи, методи, правила и препоръки за разкриване и разследване на престъпления

Постановка на въпроса
Категорията “принцип”(от лат.principum-основа)се разглежда в различен аспект в науката.Принципът се приема като ръководна идея,основно правило за поведение,а в други случаи-като вътрешно убеждение,определящо неговото отношение към действителността.Принципът се разглежда и от етична гледна точка т.е.като норма в отношенията между хотара в обществото.Необходимо е обективното съдържание на принципа да се разграничава от неговото субективно значение.В обективен смисъл принципът е отражение на естествените или обществените закономерности;той съществува,защото са такива законите на природата или общетвото и не може да бъде друг.Субективното значение на принципа се заключава в това,че той е ръководна нишка в човешките постъпки.Принципите не са абстракти пожелания,а определена система от изисквания.Дейността във свяка област,включително и при разследването,се подчинява на определени принципи.
В криминалистическата наука не е проведено цялостно и системно изследване на принципите за провеждане на действията по разследването.Разработването им представлява интерес както за общите теоретични положения на криминалистическата тактика,така и за практиката.Задачата в настоящата работа е да се систематизират принципите за провеждане на действията по разследването и по такъв начин да се постави основата за по-нататъшното изследване.
Принципите за провеждане на действията по разследването са в най-тясна връзка с основните начала в наказателният процес.Основните начала в наказателният процес са ръководни положения,върху които се изгражда цялата система на наказателният процес като държавна дейност,поради което имат изключително важно значение за неговото правилно и законосъобразно провеждане.Регламентирани са в НПК,което означава,че спазването им е необходимо условие за законност на наказателният процес.Игнорирането им води до съществени процесуални нарушения,които затрудняват или правят невъзможен по-нататъшният ход на процеса.
Провеждане на действия по разследването е подчинено на основните начала на наказателният процес.Успоредно с тяхното спазване,действията по разследването трябва да бъдат съобразени и с други принципи,свързани с организацията и провеждането на действия по разследването.За разлика от основните начала,принципите за провеждане на действията по разследването не са регламентирани в правни норми.Това е първото основно различие между тях.Второто съществено различие е в сферата на припожението им-докато основните начала на наказателният процес в по-голяма или в по-малка степен стоят в основата на досъдебната и съдебната фаза на наказателният процес,на техните стадии и етапи,принципите за действията по разследването са валидни само за предварително и съдебно следствие.
Принципите за провеждане на действията по разследването са взаимно свързани.Реализацията на даден принцип е предпоставка за приложението и на друг принцип.В този смисъл те представляват система,която включва четири основни групи принципи:
А)Общи.
Определят се като общи,защото имат общовалидно значение за дейността по разследването и са основа,върху която се изграждат другите групи принципи.Валидни са не само за разследването,но и за други сфери на дейност.Към тези принципи се отнасят законността,научността,етичността.
Б)Организационни.
Имат значение за ефективността на действията по разследването от гледна точка на нейното планиране,взаимодействие между отделните органи и пр.Към тях се отнасят принципите на конкретност,рационалност,своевременност и колегиалност.
В)Тактически .
Стоят в основата при определяне на тактическия подход при решаването на определени задачи в процеса на разследването.В тази категория се включват принципите на рефлективност,концентрираност,настойчивост и запазване на следствената тайна.
Г)Познавателни.
Принципите,върху които се основава познанието при разследването,са обективност,пълнота,всестранност,критичност и системност.Основното,което ги обединява в една група,е фактът,че те са фундаментът (основата),върху,която се гради познавателният процес при провеждането на действията по разследването.
Някои принципи са валидни не само за една,а за няколко от посочените сфери.Критичноста и конкретността например имат приложение,както в процеса на познанието,така и при организацията на действията по разследването.Принципът на рефлективността е характерен не само за информационно-тактическото въздействие,но и за познанието в процеса на разследването.Основен критерий за дефиренциране на принципите в съответните групи е доминиращото им приложение в дадената област,без да се изключва приложението им и в други асперти при осъществяване на действията по разследването.