13. Права и задължения на арендатора

Задължения:
Член 8, алинея 1 ЗАрЗ – „арендаторът е длъжен да извърши арендното плащане в уговорения вид и срокове”. Арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година. Ако арендното плащане е определено за по-кратки периоди, то се дължи в първия работен ден след изтичане на съответния период. Стопанската година също има 365 дни и започва на 1 октомври, т.е. срокът за плащане е най-късно на 3 октомври.
Арендаторът извършва текущото поддържане на обекта, което се налага от обикновеното му потребление. Тук обаче не влиза храненето на животните, а само лекуването им.
Да плаща данъците и таксите, свързани с ползването на арендувания имот (например за полската охрана на имота, за напояване, отводняване и т.н.).
Да застрахова добивите от арендувания имот. Докато добивите се намират върху вещта-майка, те са собственост на собственика на терена. Затова застраховането е в полза на арендодателя. Освен това арендаторът трябва да плаща застрахователната премия.
Да ползва имота с грижата на добрия стопанин съобразно предназначението му.
Да спазва установените санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми и да не уврежда обекта на договора. Неспазването им е основание за разваляне на договора. Това задължение има публичноправен характер от една страна (налагане на глоби) и гражданскоправен – от друга (неизпълнение).
Арендаторът може да изменя начина на трайно ползване на обекта на договора и да извършва подобрения в него само с предварително писмено съгласие на арендодателя. Съгласие не е необходимо, когато измененията и подобренията не се отразяват върху ползването на обекта на договора след изтичане на срока на договора. За извършване на строителни работи, за които се изисква разрешение за строеж, е необходимо предварително писмено съгласие на арендодателя. Това съгласие може да се даде със самия договор. То не е право на строеж, защото собственик остава арендодателя. Съгласието трябва да бъде изявено в писмена форма.
Права:
Да продаде правата си по договора за аренда или да ги заложи без съгласието на арендодателя.
Да придобива в собственост плодовете, които вещта дава.
След прекратяване на договора арендаторът е длъжен да предаде вещта в състоянието, в която я е приел, а арендодателят има право да получи неотделените към този момент плодове, ако има такива. Арендаторът променя състоянието на земята, но тя пак си остава земеделска, а не горска, урбанизирана или друга територия.