13. Оспорване на общи и нормативни административни актове

ОАА са тези, които имат еднократно правно действие и създават права или задължения или накърняват права, задължения и законни интереси на неопределен брой лица. Следователно два са основните правни белези- еднократно правно действие и неопределен брой адресати. ОАА могат да се оспорят, както и ИАА. С оглед на това, че тяхното разгласяване става чрез средствата за масова информация, то срокът за обжалването е 1-месечен. В случай, че са изпратени съобщения до граждани или организации, то срокът за обжалване е 14-дн. За разлика от положението при оспорването на ИАА, жалбата или протестът нямат суспензивен ефект, т.е. не спира изпълнението на ОАА. Съдът, ако прецени, че може да настъпят труднопоправими вреди, той може да спре изпълнението. Поради това, че ОАА засяга неопределен брой адресати, то началото на производството по оспорването следва да се съобщи чрез обявление в ДВ. Страни по делото са две, със срещуположни интереси. Това са лицето или организацията, подало жалбата или протеста- т.е. оспорващият, и органът, издал акта. С оглед на това, че броят на адресатите е неопределен, всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна към административния орган. Това обаче може да стане само до началото на устните състезания. Решението на съда може да бъде за обявяване на нищожност, за отмяна изцяло или отчасти, както и за отмяна на акта. Оспорването по което съдът се е произнесъл, т.е. съдебното решение по производството, има действие по отношение на всички.

НАА имат, от една страна неопределен и неограничен брой адресати, а от друга- многократно правно действие. По този начин те имат двойна абстрактност. От една страна- по отношение на адресатите на акта, а от друга- по отношение на регулираните случаи, т.е. многократност. Това дава отпечатък по отношение на тяхното оспорване. НАА не могат да се оспорят по административен ред. Ето защо е допустимо тяхното оспорване само пред съд. Предмет на оспорване може да бъдат целите АА или само отделни негови разпоредби. Активна процесуална легитимация имат всички граждани, организации и органи, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или биха могли да бъдат засегнати. Право на оспорване имат и субектите, за които той поражда задължения. С оглед на ролята си на орган по спазването на законността, прокурорът също има право да подаде протест. Важна практическа особеност на това е безсрочността на оспорването. За разлика от оспорването на ИАА и ОАА, което е свързано с преклузивни срокове, тук оспорването е неограничено във времето. Страни по делото са оспорващият и органът, издал оспорвания АА. Поради това, че е неопределен и неограничен броят на адресатите на акта, оспорването се съобщава чрез ДВ. Подобно на оспорването на ОАА, оспорването не спира действието на подзаконовия адм. акт, освен ако съдът постанови друго. Оспорването става пред ВАС. Друг съд не е компетентен да разгледа адм.-правен спор за НАА. Изключение от това прави само оспорването на нормат. актове на общинските съвети. То става пред административния съд. ВАС разглежда делото в състав от 3 съдии.

ИАА- оспорване – административен съд (ВАС). Прокурор по преценка участва.
ОАА- оспорване- административен съд (ВАС). Прокурорът участва по преценка.
НАА- оспорване- ВАС- 3 членен състав. Участие на прокурор- задължително.

Със съдебното решение може да се отмени изцяло или отчасти или да се отхвърли оспорването. Решението на съда има правно действие по отношение на всички- т.е. и спрямо лицата, които не са участвали в производството. Съдът може да обяви и нищожността на акта. Подзаконовият нормативен акт се счита за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение.