13. Даване вместо изпълнение.Частично изпълнение.

Какво трябва да се изпълни? - предмета на дължимата престация.Ако длъжника престира нещо друго вместо дължимото е налице неизпълнение.Чл.65(1) ЗЗД - 65. Кредиторът не може да бъде принуден да приеме в изпълнение нещо, различно от дължимото.
Кредитора, обаче може доброволно да приеме подобна престация.В този случай е налице нов договор – даване вместо изпълнение.В чл.65 ЗЗД – се съдържа правната уредба на даването вместо изпълнение – договор между кредитора и длъжника , с който се споразумяват , че длъжникът ще престира нещо различно. Този договор по правило е неформален , освен ако закона не предвижда друго / прим. Ако вместо пари се престира недвижим имот е необходимо нотариален акт /.
даването вместо изпълнение е особен договор – един смесен сложен договор, към който следва да се приложат по аналогия както правила, които се отнасят до продажбата, респективно замяната, така и правила, които се отнасят до новацията. Даването вместо изпълнение погасява дълга заедно с обезпеченията му. За разлика от продажбата обаче всяко даване вместо изпълнение предполага незабавното преминаване на престираното в собственост на кредитора. Докато продажбата може да стане със запазване собствеността върху продадената вещ (чл. 205, ЗЗД), това не е допустимо при даването вместо изпълнение.
Предмет на договора – нещо друго може да бъде престирано вместо дължимото:
1.вещ вместо пари и обратното;
2.една вещ вместо друга;
3.лично действие вместо изпълнение;
4.може да се престира вземане вместо изпълнение / чрез цесия / - дълга се погасява в момента в който бъде събрано дължимото.Но тук цедента отговаря само за това , че наистина съществува вземане , не отговаря за платежоспособността на длъжника – чл.65(3) ЗЗД - Когато на кредитора е прехвърлено едно вземане вместо дължимото,задължението се погасява , след като бъде събрано вземането, ако не е уговорено друго.
Количество – цялото дължимо количество трябва да се изпълни.Частично изпълнение не е допустимо – чл.66 ЗЗД - 66. Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е делимо.
Но има и изключения:
1.Ако кредитора е съгласен на частично изпълнение;
2.Закона задължава кредитора да приеме частично изпълнение;
3.Когато имаме съдебно разсрочване на изпълнението – при индивидуалното и и универсално принудително изпълнение.