13. Даване вместо изпълнение. Частично изпълнение.

Какво трябва да се изпълни? - предмета на дължимата престация. Ако длъжника престира нещо друго вместо дължимото е налице неизпълнение. Чл.65(1) ЗЗД - Кредиторът не може да бъде принуден да приеме в изпълнение нещо, различно от дължимото.

Кредитора, обаче може доброволно да приеме подобна престация. В този случай е налице нов договор – даване вместо изпълнение. В чл.65 ЗЗД се съдържа правната уредба на даването вместо изпълнение - договор между кредитора и длъжника, с който се споразумяват, че длъжникът ще престира нещо различно. Този договор по правило е неформален, освен ако закона не предвижда друго /пример: ако вместо пари се престира недвижим имот е необходимо нотариален акт/.

Даването вместо изпълнение е особен договор – един смесен сложен договор, към който следва да се приложат по аналогия както правила, които се отнасят до продажбата, респективно замяната, така и правила, които се отнасят до новацията. Даването вместо изпълнение погасява дълга заедно с обезпеченията му. За разлика от продажбата обаче всяко даване вместо изпълнение предполага незабавното преминаване на престираното в собственост на кредитора. Докато продажбата може да стане със запазване собствеността върху продадената вещ (чл. 205, ЗЗД), то това не е допустимо при даването вместо изпълнение.

Предмет на договора – нещо друго може да бъде престирано вместо дължимото:
- вещ вместо пари и обратното;
- една вещ вместо друга;
- лично действие вместо изпълнение;
- може да се престира вземане вместо изпълнение /чрез цесия/ - дълга се погасява в момента в който бъде събрано дължимото. Но тук цедента отговаря само за това, че наистина съществува вземане, не отговаря за платежоспособността на длъжника – чл.65(3) ЗЗД - Когато на кредитора е прехвърлено едно вземане вместо дължимото, задължението се погасява, след като бъде събрано вземането, ако не е уговорено друго.

Количество – цялото дължимо количество трябва да се изпълни. Частично изпълнение не е допустимо – чл.66 ЗЗД - Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е делимо.
Но има и изключения:
- ако кредитора е съгласен на частично изпълнение;
- закона задължава кредитора да приеме частично изпълнение;
- когато имаме съдебно разсрочване на изпълнението – при индивидуалното и и универсално принудително изпълнение.

<< Назад към Лекции по облигационно право