13. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение

Съществуват и други юридически факти, с които законът свързва възникването на индивидуално трудово правоотношение.

Правната уредба на конкурса се съдържа в Глава Пета, Раздел Четвърти от КТ. Има отделни разпоредби и в други нормативни актове - Закон за лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване. Общата уредба по КТ не се прилага за конкурсите за присъждане на научни степени и звания - специален закон тук е Законът за научните степени и звания. Конкурсът се различава от конкурсното начало по чл. 37 и параграф 9 ПЗР на ЗНПросвета. То се характеризира с това, че се извършва съпоставка между качесвата на кандидатите и изскванита за вземане на длъжността и крайното решение е от работодателя.Проверката на професионалните качества предшества създаването на индивидуалното трудово правоотношение. Цели се повишаване на демократизма и публичността. Приложното поле на конкурса е определено в чл.89 КТ. Критериите, чрез които се определя приложното поле са два:

Позитивен - чрез конкурс може да се заема всяка длъжност в предприятия;

Чл. 90 КТ - длъжностите могат да бъдат определени е закон, акт МС, акт на министър или ръководител на друго ведомство, могат да бъдат определени и от работодателя.

Отрицателен критерий - чл. 89 in fine.

Конкурсът има сложен фактически състав, който се развива последователно във времето. Основанието за възникване на трудовото правоотношение включва: обявяване на конкурса - чл.90-91 КТ. Конкурсът трябва да се направи публично достояние; предложение до персонално неопределен кръг лица да участват в конкурса и да заемат длъжност, ако го спечелят. Предложението се прави от работодателя, при когото се намира конкурсна длъжност. Тук участва неговата воля. Необходимо е да бъде налице конкурсна длъжност; чл. 90, ал. 2 КТ - необходимо е длъжността да бъде свободна. Ако длъжността не е свободна, конкурс може да се обяви в три случая:

1. Чл. 90, ал. 2 КТ - ако заемането ú с конкурс е предвидено в закона;

2. При продължително отсъствие на лицето, което я заема;

3. При предстоящо освобождаване - едно сигурно освобождаване в непродължителен период от време.

Чл.91, ал.1 КТ регламентира необходимото съдържание на обявлението:

· Сведения за конкурсната длъжност;

· Сведения за начина на провеждане на конкурса;

· Сведения за необходимите документи, които удостоверяват минимално необходимите качества на кандидата.

4. Следващият елемент от процедурата е допускане до участие в конкурс - чл.92-93 КТ. Това става въз основа на писмена молба от кандидата. Молбата е едностранно волеизявление на кандидата. Така кандидатът отговаря на предложението на работодателя. Допускането на кандидатите до участие става чрез нарочна комисия - чл.93, ал.1 КТ. Допускането е проверка на минимално необходимите качества за заемане на конкурсната длъжност. Тази проверка се извършва само въз основа на подадените документи.

Решението на комисията се съобщава на кандидатите, а отказът трябва да бъде мотивиран. Отказът може да бъде обжалван пред работодателя - решението му е окончателно.

5. Чл. 94-95 - провеждане на конкурса. Той се провежда от нарочна комисия. Чл. 94 определя конкурсната комисия. Конкурсът се провежда по обявения начин, време, на определеното място. Конкурсът е проверка на професионалните качества на кандидата с оглед изискванията за заемане на длъжността. Тази комисия извършва оценъчна дейност.

Комисията оформя оценката си в протокол - чл.95, ал.1, изр.3. Там се подреждат само успешно издържалите кандидати. Чл.95, ал.2 - обявяване на резултатите. Това става в 3-дневен срок от провеждане на конкурса. Възникването на трудово правоотношение от конкурс е уредено в чл.96 КТ.

Чл.96, ал.1 КТ - лицето, с което се създава трудово правоотношение е лицето, класирано на първо място. Конкурсната комисия определя и с решението си замества волята на работодателя за спечелилия кандидат. Трудовото правоотношение се създава между работодателя и лицето, спечелило конкурса. При конкурса се различава т.нар. "конкурсно начало" - работодателят не може да се произнася дали да приеме класиралия се на първо място кандидат.

Момент на създаване на индивидуалното трудово правоотношение - това е денят, в който е получен резултат от конкурса.

Трудовото възнаграждение се определя по споразумение между работника или служителя и работодателя - чл.107 КТ. Не се сключва трудов договор - решението на комисията го замества, сключва се допълнително споразумение.

Чл. 96, ал.2 урежда срока за постъпване на работа - две седмици от получаване на съобщението, че е класиран на първо място в конкурса. При уважителни причини този срок е до 3 месеца.

Чл. 96, ал. 4 от Кодекса - въвежда се една фикция за невъзникване на трудовото правоотношение- ако лицето не е постъпило на работа в срока по чл.96, ал.2. Чл.96, ал.4 изр.2 КТ - трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането.

!!! Всички правила установени за трудовия договор, се прилагат и за индивидуалните трудови правоотношения, възникнали чрез конкурс.