13. Преддоговорни задължения на застрахования

Законодателят въвежда задължения в тежест на лицето, което ще придобие качеството на з-н, преди сключването на Зд-р. Задълженията на з-ното лице е да съобщи на З-ля всички известни нему обстоятелства, които имат съществено значение за естеството и р-ра на риска. Обстоятелствата, които следва да съобщи з-ния на застр-ля трябва да притежават следните два признака:
1) Да са съществено значими за естеството и р-ра на риска. Съществени са тези, обстоятелства, при които степента на вероятност за сбъдването на риска е толкова голяма, че при сключването з-лят ще прецени дали да сключи з-ката и при какви условия да я сключи. Законът предоставя на з-ля да прецени важността на обстоятелствата относно р-ра и естеството на риска. Тази преценка з-ля извършва в последствие в изготвен от него формуляр, в който поставя определени въпроси относно предмета на з-не. КЗ-не следва презумпцията, че всички обстоятелства, относно които з-лят е поставил писмено въпроси, имат съществено значение за естеството и р-ра на риска.
2) Знанието от страна на З-ния. З-ния трябва да съобщи тези обстоятелства, които са му били известни, а не които е бил длъжен или е можел да знае. Знанието на съответните обстоятелства следва да е налице към момента на скл. на Зд-р. задължението за уведомление се разглежда като проявление на преддоговорните задължения, уредени в чл.12 ЗЗД.
КЗ-нето урежда две хипотези на неизпълнение на задължението за уведомяване:
1) Форма на неизпълнение е съзнателно неточно обявяване или премълчаване на обстоятелства от съществено значение за естеството и р-ра на риска. На лице е поведение на З-ния, изразяващо се в 1. действие, т.е. погрешно обявяване съществуването на определени обстоятелства. Такова действие е на лице, когато отговаряйки на поставените въпроси з.ния е дал неверни данни, сведения и в 2. бездействие, т.е. премълчаване на обстоятелства, които са от съществено значение – когато з-ният е знаел за съществуването на съответни обстоятелства, з-ля е посочил въпросите си за тези обстоятелства, но з-ния не ги е съобщил.
2) Ако з-ния умишлено е представил неверни данни, премълчал съобщаването на съответните обстоятелства. Ако з-лят не е поставил въпроси за съответните обстоятелства, тогава няма неизпълнение.
Последици:
1) Ако обстоятелствата са от такова естество, че при тяхното знание з-ля не би сключил Зд-р, последният може да прекрати д-ра за з-ка. Това право з-лят може да го упражни в 1-месечен срок от узнаването на съответното обстоятелство. Срокът е преклузивен – с изтичането на срока договорът остава в сила в съответствие с уговорените клаузи. Ако прекрати договора, з-ля има право да задържи платените до този момент премии. Ако з-лят е прекратил д-ра след настъпване на Зсъбитие, тъй като е узнал за необявеното или премълчано обстоятелство, след реализиране на риска, той може да откаже плащането на Зсума, ако съответното обстоятелство е оказало въздействие в/у настъпването на Зсъбитие.
2) Ако обявеното неточно (или премълчано) обстоятелство е от такова естество, че з-ля би сключил Зд-р, но при други условия, той може в 1-месечен срок от узнаването на обстоятелството да иска изменение на Зд-р, което може да се изразява в увеличаване на Зпремия, в намаляване н Зсума, в намаляване на продължителността на з-ката. З-лят трябва да отправи писмено предложение до З-ния за изменение на съответните клаузи на д-ра. Ако з-ното лице не приеме предложението за изменение, договора се прекратява. З-лят има право да задържи платените Зпремии. Ако Зсъбитие настъпи преди изменението на д-ра, Злице има право да получи Зобезщетение, съгласно първоначално уговорените условия дори тогава, когато неточно съобщеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие в/у настъпването на събитието.
Форма на неизпълнение: несъзнателно, неточно обявяване на обстоятелства, които имат съществено значение за естеството и р-ра на риска. Когато з-ния не е съобщил за обстоятелство, което има съществено значение за естеството и р-ра на риска и, за чието съществуване той не е знаел, без значение е дали е могъл или е бил длъжен да знае. Когато това е налице, всяка от страните може да иска изменение на д-ра за з-ка, като тя трябва да направи писмено предложение до другата страна за изменение. Ако предложението за изменение не бъде прието, страната може да иска прекратяване на д-ра. Правота да се иска изменение на д-ра може да се упражни, ако не е настъпило Зсъбитие. Ако преди да бъде изменен или прекратен Зд-р, настъпи Зсъбитие, застр-лят е длъжен да плати Зсума, съобразно първоначално уговореното. Той е длъжен да плати и, когато неточно обявеното обстоятелство е оказало въздействие в/у Зсъбитие. Ако преди настъпването на Зсъбитие Зд-р бъде прекратен, з-лят дължи на з-ното лице възстановяване на частта от премиите, която съответства на неизтеклия срок на д-ра.