13. Организация на Конституционния съд – конституционна и законова регламентация.

Конституцинният съд осигурява върховенството на Конституцията.Конституционният съд е независим от законодателната,изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията,Закона за КС и Правилника за прилагане на ЗКС.
Конституционният съд се състои от 12 съдии,1/3 от които се избират от Народното събрание,1/3 се назначават от президента на републиката и 1/3 се избират на общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС.КС няма мандат – супермагистратура.Мандата на всеки съдия в КС е 9 год.На всеки три години се подменят по 1/3 от членовете,като избора на нови става на принципа на ротацията.На всеки три години с тайно гласуване се избира председател на съда.Съдиите не могат да се избират повторно за КС.За съдии в КС се избират юристи с 15 год.стаж с високи морални и професионални качества.
Положението на член на КС е несъвместимо с представителен мандат,със заемане на държавна или обществена длъжност,с членство в политическа партия или синдикат,с упражняване на свободна,търговска или друга платена професионална дейност.Членовете на КС се ползват с имунитета на народни представители.
Мандатът на съдия в КС се прекратява при –изтичане на определеният срок,подаване на оставка,фактическа невъзможност за изпълняване на задълженията повече от 1 год.,влизане в сила на присъда,с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление,несъвместимост с длъжности и дейности и смърт.
Председателя на КС – представлява съда,ръководи съдебните заседания,упражнява бюджета,разпределя работата между съдиите,назначава главния секретар и служителите на съда,ръководи административната дейност на съд и обнародва актовете на съда.При отсъствието му се замества от най – възрастния.
Председателя получава месечно възнаграждение – средноаритметично от това на президента на републиката и председателя на Народното събрание.Съдиите получават 90 % от възнаграждението на председателя на КС.Те се ползват със статута на председателя на Народното събрание.Имат право на пенсиониране след изтичане на мандата им,независимо дали са навършили пенсионна възраст.
Дейност на съда –КС дава задължителни тълкувания на Конституцията.Произнася се по искания за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание или актовете на президента.Решава спорове за компетентност между Народното събрание,президента и Министерския съвет,както и между органи на местното самоуправление и централните изпълнителни органи.Произнася се по съответствието на сключените от Р България международни договори с Конституцията преди ратификацията им,както и на съответствието на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори ,по които България е страна.Произнася се по спорове за законосъобразността на избора на президент и вицепрезидент,както и по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения.Произнася се по прекратяването на пълномощията предсрочно на президента и вицепрезидента.Произнася се по спорове за законността на избора на народен представител.Произнася се по обвинения повдигнати от Народното събрание,срещу президента и вицепрезидента.Снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на съдия от КС.
КС се произнася с решения,определения и разпореждания.Решенията се обнародват в 15 дневен срок от приемането им в ДВ и влизат в сила 3 дни след обнародването.Актовете на съда са окончателни.
Решенията са задължителни за всички държавни органи,юридически лица и граждани.КС заседава,когато присъстват най-малка 2/3 от съдиите.Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички съдии.Не се допуска въздържане при гласуване.
Конституционният съд действа по инициатива на – най-малко 1/5 от народните представители,президента,МС,ВКС,ВАС и главния прокурор.При несъответствие на закона и Конституцията ,КС обявява закона за незаконосъобразен.Заседанията на КС са закрити и се провеждат без участието на заинтересованите страни.Никой не може да откаже предаването на писмени доказателства или поискана информация,независимо дали тя е класифицирана или представлява държавна и служебна тайна.
Конституционното дело се разглежда в две фази.Първата е по решаване на въпросите относно допустимостта на искането.Втората-за решаване на делото по същество.По първата се преценява дали КС е сезиран правилно и дали делото му е подсъдно,след което се произнася с определение. С разпореждане се произнася председателя и съдията докладчик – по движението и подготовката на делото.