13. Производство по принудителното изпълнение на публичните вземания. Действия по изпълнението. Запор. Публична продан. Защита срещу принудително изпълнение.

Изпълнението на държавните вземания се извършва доброволно или чрез принудително изпълнение.Тук също става въпрос за изпълнение, защото има постъпления в бюджета. И тук правната последица е погасяване на държавно вземане. При пирнудителното изпълнение обаче се осъществява държавна принуда за разлика от доброволното, при което плащането е по волята на длъжника.Това изпълнение на публични държавни вземания се осъществява в хода на финансовия изпълнителен процес, който като съвкупност от правнорегламентирани процесуални действия на държавните органи по принудителното събиране съчерава в себе си особеностите на административния и гражданския изпълнителен процес.
Правната уредба на ФИП се съдържа в ДПК, като неуредените въпроси се прилагат и разпоредбите на ГПК.Принудителното изпълнение замества липсата на доброволно плащане и има за цел в хода на привилигированото изпълнително производство държавата да събере във възможно по-кратки срокове вземанията си.
Принудителното изпълнение е метод за въздействие от страна на държавата върху поведението на задължените лица, за да се принудят сами да извършат посочените във финансовоправните норми действия или да търпят въздействието, упражнявано от изпълнителните органи.
Нормативната уредба се намира в ДПК и ЗСДВ.
Принудителното изпълнение се развива на следните принципи:
1) принцип на законността – участниците в изпълнителния процес следва да упражнят правата и задълженията си по начин предвиден в закона;
2) принцип на служебното начало – при наличието на предпоставките, предвидени в закона, органът по принудителното изпълнение е длъжен да пристъпи към събиране на задълженията, без да е необходимо предварително или последващо решение на друг орган;
3) писменото на чало – Финансовото задължение трябва да намери отражение в издаден по надлежния ред изпълнителен титул. Също така в съответния писмен документ следва да са отразени в последващите действия на изпълнителния орган;
4) принцип на бързината – изразява се в активността на органа да предприема всички действия за своевременно събиране на вземането;
5) предвиждане на солидарна отговорност
Компетентните органи, които осъществяват принудителното изпълнение се наричат публични изпълнители. Те са служители в Агенцията за държавни вземания . Като такива те осъществяват по реда на ДПК действията на обезщетяване и принудително събиране на държавни вземания. Като орган на принудителното изпълнение, публичните изпълнители имат всички характеристики на държавни органи.Самото производство е уредено в ДПК, но субсидиарно се прилага и ГПК. То се отнася до всички държавни вземания – публични и частни. По принцип производството се развива между органа на изпълнение и длъжника. Държавата се представлява от своите органи по производството. Публичните изпълнители действат като страна в правоотношението. Актовете, които те издават се наричат “постановления” или “разпореждания”, а на извършените от тях се създават “протоколи”.В производството участват и длъжниците и техните правоприемници, както и третите лица, за които е предвидена отговорност за Финансово задължение. По принцип длъжникът е лицето, което е посочено в акта,но в хода на производството е възможно промяна на финансовия длъжник в следствие на универсално или частино правоприемство.Участниците в производството могат да бъдат и трети лица със самостоятелно право върху обекта на изпълнение – съпруга на недлъжник и съсобственик недлъжник. Участници в производството са и присъединилите се взискатели по ДПК. По принцип присъединяването на публични взискатели е без ограничение, а по отношение на другите кредитори се присъединяват тези, чието вземане е обезпечено със залог или ипотека, или са упражнили правото на задържане върху вещта.
Орган на принудително изпълнение може да бъде и всеки административен орган, на който са възложени със закон функция по събиране на вземания. Публичните изпълнители са посочени в ДПК. Като публични изпълнители в различните етапи на Финансово изпълнителния процес действат публичните взискатели и публичните изпълнители към Агенцията за държавните вземания. Агенцията е специализиран финансов орган в системата на Министерството на финансите.
Предпоставките за започване на Принудителното изпълнение са същите, каквито са за доброволното плащане:
-наличност на акт за изпълнение
-ликвидно и изискуемо изпълнимо право
-покана за доброволно изпълнение
-липса на отсрочено или разсрочено държавно вземане. Но освен това е необходимо длъжникът да е и в забава (било то с оглед на срока, определен във финансовоправна норма, било то във връзка с предварителното доброволно изпълнение в случаите, когато е създаден финансов акт).
От гледна точка на юридическата сила на актовете, с които са установени публичните държавни вземания, то те трябва да са влезли в сила, т.е. вземанията, които установяват, да са безспорни, с изключение на тези актове, които установяват вземания, за които е допуснато предварително принудително изпълнение, независимо дали е обжалван акта – данъци и митни сборове.
Ако задължението е било разсрочено и настъпи падежът за 1та част и длъжникът не изпълни, се предприема принудително изпълнение само за тази част.Ако задължението е било отсрочено, то принудително изпълнение може да започне само след настъпването на новия срок.
Както и при доброволното изпълнение е необходимо да е налице изпълнителен титул. Това е процесуален термин и принципно означава документ, в който е материализирано или посочено субектното право на държавата да получи определено държавно вземане и да е посочено основанието и размера му. За да започне принудително изпълнение е необходим именно такъв титул. Такива могат да бъдат на 1во място всички възможни финансови актове. Става въпрос за индивидуални финансови аактове, издавани от финансовата администрация въз основа на финансов закон – данъчни ревизионни актове, митнически актове, актове на органите Държавно и Общинско осигуряване. На 2ро място това могат да бъдат съдебни актове за държавни вземания/публични вземания със съдебен характер. Тук особеността е, че не е достатъчно само съдебно решение – присъда или определение, а е необходимо въз основа на тях да е издаден изпълнителен лист. Изпълнителен титул могат да бъдат и взискателни постановления (влезли в сила) по отношение на вземания със санкционен произход. Чл. 172 от ДПК предвижда като изпълнителен титул за данъчни задължения-данъчната декларация, по която е изтекъл законоустановения срок за плащане на данъчното задължение. Принудително изпълнение на публични държавни вземания от данъци се предприема въз основа на: данъчен акт, срокът за изпълнение на койъо е изтекъл; данъчна декларация, по която е изтекъл срокът за плащане, данъчно съобщение за определен данък, срокът за плащането на който е изтекъл.
Преди предприемане на същинските изпълнителни действия, публичните изпълнители трябва да установят имуществото на длъжника, по отношение на което принудително изпълнение може да започне ,то се насочва върху цялото имущество на длъжника, върху всякакви вещи и парични средства. Необходимо е да се определи несеквестируемата част от имуществото и в каква поредност то може да бъде обект на принудителни действия – напр. принудително изпълнение трябва 1во да се насочи към личните вещи на съпруга – длъжник и ако остане непогасена част от задълженията, да се пристъпи към принудително изпълнение, насочено към вещите в съпружеската имуществена общност.
В хода на финансово-изпълнителния процес публичният изпълнител може да иска деклариране на обстоятелства от страна на длъжника, на трети лица, свързани с него, и от лица, разполагащи със сведения за доходи и имущества на длъжника.След приключване на предварителната фаза процеса, публичният изпълнител пристъпва към принудително събиране, като изпраща на длъжника съобщение за доброволно плащане. Това е един допълнителен срок (7-дневен) за доброволно изпълнение, преди да започнат същинските изпълнителни действия.
Способите за принудително изпълнение са изпълнителен запор и опис.
Запорът е изпълнителен способ, насочен към вземанията на длъжника от банки и от трети лица,насочен върху доходите на длъжника.В същото време понятието запор има значение като обезпечителна мярка.Налагането на запора предполага наличност на започнало изпълнително производсво.Той се осъществява както следва:данъчният орган е длъжен да изпрати на длъжника покана да уреди задълженията си в 7-дневен срок от датата на получаването й.В този момент органът заедно с поканата може да наложи и запор върху доходите на длъжника.Налагането на запора трябва да бъде съобщено на длъжника. От тук възникват две групи правоотношения:
1) правоотношение между финансово изпълнителнияорган и длъжника.Длъжникът е лишен от правото да се разпорежда със запорираното вземане
2) правоотношение между органа и третото лице,от което длъжникът има да получава доходи.Органа се разпорежда и управлява запорираното вземане,третото лице изплаща сумата само на органа.
Описът и Продажба- когато изпълнието се насочва към движими и недвижими вещи на длъжника. Процедурата на описа е подробно регламентирана в ДПК – съдържание на описа; оценка и публична продан на описаните вещи.Описът се съставя от компетентен финансово-изпълнителен орган в писмена форма по определения от МФ образец,в присъствието на длъжника и свидетел.Описът трябва да съдържа обстоятелствена част,в която се посочва съставящия орган,описаното имущество,възраженията на длъжника.Съставя се в два екземпляра.Подписва се от финансово-изпълнителния орган и длъжника.Описът трябва да отразява описване на достатъчно за събиране на държавното вземане имущество,както и възраженията на длъжника относно вида на описаните вещи и спазването на производството.Могат да се назначат вещи лица-оценители.Имуществото не се изземва веднага,защото действията на органа подлежат на обжалване .Когато влезе в сила обжалвания акт на финансово-изпълнителния орган или след решение на съда,имуществото се изземва и се пристъпва към публична продажба.Ако сумата превишава размера на вземането-длъжникът има право да получи остатъка.
Измежду всички тези понятия трябва да се прави разлика. При изпълнителния запор изпълнението се насочва спрямо вземания на длъжника от трети лица. Финансовият длъжник е кредитор на третото лице без значение какъв е произхода на вземането – заплати, наеми, договори. На третото лице се нарежда да плати на държавата и това е нареждане за изпълнение. При обезпечителният запор няма изпълнение. А се цели обезпечаване, запазване на имуществото на финансовия длъжник. Той се насочва, както спрямо вземания, така и спрямо движими вещи на длъжника. Описът се използва за изпълнение, което се насочва спрямо движими и недвижими вещи на длъжника. Описът не трябва да се бърка с възбраната като обезпечителна мярка, чрез която се цели обезпечаване на бъдещо вземане като се правят вписвания на недвижимите имоти.
Принципно в закона не е посочено кой от способите да се използва от органа по изпълнение. Това зависи от дълга и преценката на органа. Най-често се използва запорът. Принципно се описват вещи, когато са достатъчни да погасят вземането – това се отнася и до запора .. Няма законна пречка, ако единият способ се окаже недостатъчен да се премине към друг способ или да се приложат 2 способа едновременно.
Изпълнителното производство може да бъде спряно или прекратено. Принудително изпълнение се спира, без да се начисляват лихви за срока на спирането. Актът, с който се установява спирането, е разпореждане на органа по изпълнението, когато са налице някои обстоятелства. По време на срока, за който производството е спряно, остава възможността за действия по обезпечаване на вземането. Ако отпадне обстоятелството за спиране, производството ще се възобнови.Прекратяването също се извършва с разпореждане, като обстоятелствата са други. За разлика от спирането, тук служебно се вдигат наложените запори и възбрана и извършваните до този момент изпълнителни действия се обезсилват. Възможное да се отложи насрочено изпълнително действие, като обстоятелствата следва да се посочат в протокола.

Заключение: Етапи на процеса:
1)Подготвителни действия-Връчване на писмена известие и покана да се плати,изтичане на определения срок
2)Фактически изпълнителни действия-Опис на движимото и недвижимо имущество
3)Контрол на съда върху изпълнителните действия на финансовоизпълнителния орган
4)Действия по изземване на описаното имущество и продажбата му