12. Престъпления против мира - агресия.

По българския НК престъпленията против мира и човечеството са разгледани в глава 14 от НК.Според чл. 407 който върши по какъвто и да е начин пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.
Агресията се разглежда като прилагане на сила от една държава срещу друга държава, застрашаваща сигурността и. 17
Като съучастници в агресивни действия се сочат не само преките агресори, но и страните, които предоставят териториите си за осъществяване на такава агресивна дейност, както и подпомагащите агресорите с военни съоръжения.
България в това отношение има познати случаи за предоставяне на територията си и подпомагане на агресивни действия, а това е една тъжна статистика.
МНП се припокрива със вътрешното законодателство по отношение на тези престъпления.
Който планира, подготвя или води агресивна война по бълг.НК се наказва с лишаване от свобода от15 до20 години или с доживотен затвор без замяна.
Наказуемо е и прякото и косвено- чрез печат, слово, радио предизвикване на въоръжено нападение от една държава върху друга. Тук наказанието е за подстрекателство към война. Санкцията е лишаване от свобода от 3 до 10 години.Тези деяния са с висока степен на обществена опасност. Те са противоправни и наказуеми по нормите както на вътрешното, така и на международно наказателното право.
Тези престъпления засягат значим кръг обществени отношения и интереси.