12. Теория на криминалистическата идентификация

Идентификацията се прилага изключително широко в процеса на разследването.Обект на идентификацията могат да бъдат:лица,трупове с неустановена самоличност,предмети и др.Да се идентифицира даден обект означава да бъде отъждествен чрез неговото отражение в следите и човешкото съзнание.Чрез идентификацията по най-пряк начин се установява и доказва връзката на дадено лице или предмет с разследваното престъпление.
За да се идентифицира даден обект са необходими 3 условия:
А)обектът да притежава строго индивидуални свойства-всички предмети от материалният свят са строго индивидуални.Практически няма два абсолютно еднакви предмета.Дори предметите,които са продукт на сериино производство имат строго индивидуален микрорелеф.НИКОГА НЕ СЕ НАЛАГА ДА ДОКАЗВАМЕ УНИКАЛНОСТТА НА ДАДЕНО НЕЩО!!!Този факт се възприема като АПРИОРИ(обективна даденост).
Б)Обектите са съхраняват сравнително дълго индивидуалните си признаци.Това тяхно свойство се нарича относителна устойчивост.Всички предмети с течение на времето се изменят.Интерес за идентификацията представляват онези от тях,които сравнително дълго време запазват основните си черти.
В)Предметът да е бил във взаимодействие с заобикалящата го среда.В резултат на взаимодействието възниква отражението на предмета,в материална среда или човешкото съзнание,чрез което може да бъде идентифициран.
В зависимост от естеството на отражението на обекта се определят формите на неговото идентифициране.Раграничават се следните форми на идентифициране на даден обект:
 Идентификация,чрез материалното отражение на обекта(СЛЕДИ)тази форма на идентификация се осъществява чрез експертизи(дактилоскопични,съдебнобалистични,почеркови и др.)
 Идентификация на обекта чрез неговото отражение в човешкото съзнание.Осъществява се чрез следствено и оперативно разузнаване.
 Установяване на цялото чрез неговите части.Когато в резултат на счупване,отрязване,разкъсване,даден обект бъде разделен на части,чрез тяхното съпоставяне е възможно да се установи,че са представлявали едно цяло.В процеса на съпоставянето се сравняват признаците на обекта,които са съществували преди разделянето му на части и признаците,които са възникнали в резултат на неговото разделяне.
 Идентификация чрез описание на признаците.Типичен принцип за такава форма на идентификация е словестният портрет на неизвестни извършители на престъпления.
В основата на идентификацията е методът на сравнението.Предмет на сравнението са общите и частните признаци на обекта,чрез които подлежи на идентифициране и обекта чрез които може да бъде идентифициран.Общи са признаците,които са характерни за даден клас,род или вид обекти,ако се констатира,че между сравняваните обекти липсва сходство в общите признаци е безпредметно да се търси тъждество в частните им признаци.Частните признаци са тези,които са присъщи само на конкретен предмет.Установи ли се сходство в общите признаци,но различие в частните признаци,в сравняваните обекти,може да се направи извод,че те не са тъждествени,но са обекти от един и същ вид или род.Само когато се констатира съвпадение,както в общите,така и в частните признаци на сравняваните обекти може да се направи извод за тъждеството.Т.е. да се идентифицира даденият обект,чрез неговото отражение.
 Не винаги е възможно непосредствено да се сравнява обекта,който подлежи на идентифициране и неговото отражение.Невъзможно е например да се сравняват причинените от нарезите на цевта следи върху куршума с вътрешната повърхност на цевта на огнестрелното оръжие.В такива случаи се използват сравнителни образци.По своята същност сравнителните образци са материални аналози на следата,но за разлика от нея са с известен произход.Такива образци могат да се получат например при писане от диктовка;чрез експериментална стрелба с огнестрелното оръжие за което се предполага,че е използвано на престъплението и т.н.Сравнителните образци се разграничават на следните видове:
 Свободни-Възникват независимо от престъплението и неговото разследване.
 Условно………………..-Възникват във връзка с разследването(напр.:писмените обяснения на обвиняемият)
 Експериментални.-Създават се специално за целите на идентификацията(писане на текст от диктовка и пр.)