12. Права и задължения на арендодателя. Отговорност за недостатъци

Задължения:
Член 6, алинея 1 ЗАрЗ – „арендодателят е длъжен да осигурява спокойното и безпрепятствено ползване на обекта на договора от арендатора”. Това задължение включва в себе си и отстраняването на всякакви претенции от ТЛ.
Член 6, алинея 2 ЗАрЗ – „ако не е уговорено друго, арендодателят е длъжен да предаде на арендатора обекта на договора в състояние, което отговаря на ползването му по договора, и да го поддържа в това състояние за срока на арендата”. Това е състоянието, което позволява вещта да се ползва по предназначение (фактическо и договорно). Страните обаче могат да уговорят различно ползване от предназначението ù. Тогава арендодателят трябва да приведе вещта в състояние, което да прави възможно използването ù по другото предназначение.
Член 6, алинея 3 ЗАрЗ - арендодателят е длъжен да поддържа вещта в състоянието, което я прави годна за използване. Това включва и всички възстановителни работи, които се налагат поради употребата на вещта продължително време, т.е. всички поправки, които се налагат поради обикновеното ползване на вещта (на жилищните и стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и на другите обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения).
Член 6, алинея 4 ЗАрЗ – арендодателят е длъжен да плаща всички данъци и такси, свързани със собствеността на вещта.
Член 10, алинея 2 ЗАрЗ – „арендодателят е длъжен да заплати обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи, включително и авансово, по искане на арендатора”. Става дума за евентуални щети, които биха настъпили във връзка с действията на арендодателя с подобрението на имота.
Права:
Право на търговски залог върху добивите, които вещта дава. Размерът на залога е зависим от размера на арендното плащане. Арендаторът е длъжен първо да удовлетвори арендодателя за плащането.
Право да получи арендното плащане.
Отговорност за недостатъци – член 23 ЗАрЗ: „арендодателят отговаря, когато отдаденият под аренда обект на договора има недостатъци, които го правят изцяло или отчасти негоден за ползване по договора и недостатъците бъдат открити в срок до една година от предаването, а за животните - в тримесечен срок. В тези случаи арендаторът има право на обезщетение или съответно на намаляване размера на арендното плащане. Арендодателят отговаря и когато недостатъкът не му е бил известен”. Не се различава от общия случай. Ако обектът на аренда е негоден изцяло или отчасти за предназначението си, арендодателят е отговорен за всички вреди, но той е и длъжен да отстрани всички такива вреди. Ако не го направи в тримесечен срок, арендаторът може да ги отстрани за негова сметка.