12. Страни по изпълнението. Кой и кому се изпълнява.

Кой изпълнява? – съществуват два варианта:
1. Длъжникът да изпълни
а) лично, когато задължението е за лична незаместима престация;
б) чрез представител /законен или договорен/. Представителят извършва действия от името на длъжника – чл.36 ЗЗД - Едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или поволята на представлявания.
Последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания.
Когато изпълнението се извършва от представител, той заявява, че извършвайки това последиците са за сметка на длъжника.

2. Изпълнение от трето лице когато се касае за заместима престация– чл.73 ЗЗД - Задължението може да бъде изпълнено от трето лице, дори против волята на кредитора, освен ако той има интерес то да бъде изпълнено лично от длъжника.
Третото лице може да бъде овластено от длъжника, то може да изпълни за своя сметка и от свое име, а кредитора е длъжен да приеме изпълнението.

Кому се изпълнява? – на кредитора. И тук има два варианта:
1. Престацията да се осъществи лично на кредитора;
2. Престацията да се осъществи на овластено от кредитора лице – законен или договорен представител – чл.75(1) ЗЗД - Изпълнението на задължението трябва да бъде направено на кредитора или на овластено от него, от съда или от закона лице. В противен случай то е действително само ако кредиторът го е потвърдил или се е възползувал от него. Възможно е и трети вариант:
3. Длъжникът да изпълни на трето лице. Това изпълнение няма погасителен ефект. Но от това правило нашият законодател в ЗЗД постановява ред изключения, изрично предвидени случаи:
- когато третото лице се явява предвиден в договора приемател на престацията;
- когато кредитора потвърди направеното изпълнение;
- производство по несъстоятелност;
- когато е възникнало облигационно отношение и кредитора и длъжника се споразумеят изрично, че кредитора ще получи едно или няколко изпълнения на части.

Ако кредитора е недееспособен и длъжника плати лично на него – дълга не се счита за погасен. Но ако кредитора даде част от парите на настойниците се счита, че дълга е погасен наполовина.