12. Елементи на ЗП-отношение

ПОтношенията, които възникват във връзка с д-ра за з-ка, имат специфични елементи. Ако липсват тези елементи, ЗПОтн-е е нищожно.
І-ви спец. елемент е Зриск – вероятност, възможност от накърняване на имущ. и неимущ. блага от едно случайно събитие. Рискът трябва да притежава следните белези:
1. Тази вероятност трябва да е налична и съществуваща. Нищожен е Зд-р, ако Зсъбитие е настъпило и тази вероятност е отпаднала.
2. Неговата неизвестност, несигурност относно неговото настъпване в бъдеще. Несигурността може да е абсолютна – не се знае дали и кога ще настъпи Зсъбитие; и относителна – знае се, че ще настъпи, но не се знае кога ще настъпи Зсъбитие.
3. Случаен характер, т.е. настъпването на събитието не трябва да е обусловено от съзнателната воля на З-ното лице.
Видове рискове:
1) С оглед на източника на опасността:
- рискове, произтичащи от действието на природните сили – градушка, наводнение, земетресение;
- рискове, произтичащи от действия на човека – кражба, причиняване на ПТП.
2) Дали з-ката покрива един или няколко определени риска, или з-ката покрива група рискове:
- индивидуален риск;
- универсален риск – напр. з-ка „живот”.
3) С оглед срока на з-ката:
- краткосрочен риск – риск за период до 1 год. – например з-ка „ГО” за три месеца;
- средносрочен риск – за период от 1г. до 5г. – предмет на такава з-ка – банкови кредити;
- дългосрочен риск – за период над 5г. – при живото застраховките за 10-15г.
Законът за експертното з-не дава четвърта класификация на риска:
- търговски риск – включва неплатежоспособност – обявяване в несъстоятелност на длъжника; отказ на длъжника да приеме стоката или услугата – предмет на д-ра без правно основание; закъснение за плащане за повече от три месеца от страна на длъжника.
- нетърговски риск – при обявяване на мораториум в/у плащанията в една държава, промени във валутните плащания, конфискации и национализация в държавата на длъжника, политически събития като стачки, ембарго.
ІІ-ри елемент – Зсъбитие - вредоносното събитие, което причинява неблагоприятни последици на 3-ния. То е осъществяване на Зриск. Зсъбитие е проекция на Зриск, така както е описан в д-ра за з-ка. За да приемем, че е настъпило Зсъбитие е необходимо да се констатира пълно съвпадение на признаците на Зсъбитие като реално съществуващ факт в реалността и това, което е описано в д-ра за з-ка.
ІІІ-ти елемент – Зобезпечение – отговорността на з-ля да заплати Зсума (обезщетение) при настъпване на предвидените в д-ра (з-ката) условия и събития. Разглеждат се два етапа на съществуване на Зобезпечение: От момента на влизане в сила на д-ра до настъпването на Зсъбитие, Зсъбитие е в етап на покриване (носене) на риска. След настъпване на Зсъбитие, Зобезпечение от задължение за закрила и за покриване на риска, се превръща в задължение за плащане на Зсума. Зобезпечение = Зпокритие = покрит риск – това са синоними.
ІV-ти елемент – Зобезщетение и Зсуми – те са паричен израз на Зобезпечение. Зобещетение се използва (изплаща) само при имущ. з-ки, тъй като само тези з-ки имат обезщетителен характер, т.е. целят плащане на обезщетение относно унищоженото, повреденото имущ. благо. Размерът на Зобещетение се определя от р-ра на действително претърпените имущ. вреди. Р-ра се определя към момента на настъпване на Зсъбитие. Дължимото от застрахователя Зобезщетение не може да превишава посочената в Зд-р Зсума. Зсума има две значения: 1) с нея се означава паричната сума която з-ля трябва да изплати на З-ния при настъпването на Зсъбитие при личното з-не. Паричната сума не зависи от конкретния случай; 2) използва се и при личното имущ. з-не и с нея се означава максималния р-р на паричното задължение на З-ля.
V-ти елемент – Зпремия и Звноска – Зпремия е възнаграждението, което з-ното лице дължи на з-ля за това, че е поел Ззакрила на определени имущ. и неимущ. блага. В зависимост от това как е уговорено, се говори за 1. еднократна и текуща премия. При краткотрайните имущ. з-ки Зпремия се изплаща наведнъж, изцяло. Тя е еднократна. При дългосрочните з-ки – е текуща.; 2. първа и последваща премия – това е в зависимост от правните последици от неизпълнение на премията. При неизплащането на първата Зпремия Зд-р не влиза в сила, освен ас.ко не е уговорено друго. Ако не бъде платена последваща премия, з-ля може да я търси по съдебен ред или може да я компенсира при настъпването на Зсъбитие; 3. брутна (тарифна) и нетна премия. Нетната – това е паричната сума, необходима за изплащане от З-ля на Зобезщетение (Зсума). Размерът й се определя в зависимост от степента на вероятност от осъществяване на съответния риск. При лични з-ки нетната премия се дели на: рискова и спестовна. Рисковата – парична сума за изплащане на Зсума; Спестовната служи за образуване на резервен капитал, в/у койтоз-лят дължи на З-ния определена лихва – олихвява се с ОЛП на БНБ. Брутната премия = нетна премия + т.нар. админ. управленчески надбавки (разходи по организацията и поддържането на Зд-ри; по плащания на възнаграждение на Зпосредници, актюели /лица, които определят р-ра на Звноски и Зсуми/, вещи лица, които ще определят р-ра на вредите, за отчисления за заплатите на служителите в ЗОрганизация.
VІ-ти елемент – Зинтерес – ПОтн-е, по силата на което едно лице притежава имущ. или неимущ. блага, засягането на които от събитието, визирано от Зриск, ще представлява вреда за това лице.
Зинтерес при имущественото з-не:
1. наличие на ПОтн-е, по силата на което, едно лице притежава право на собственост или ограничено вещно право в/у една вещ;
2. налице е при наличието на облигационно ПОтн-е, по силата на което, възникват вземания по д-р за продажба, спедиционен д-р, превозен д-р и др.
3. когато съществува потенциална възможност за възникване на ПОтн-е с трети лица с цел обезщетяване на причинени имущ. вреди – например при з-ка „ГО”.
Зинтерес при лично з-не:
1. Зинтерес е налице, когато се застрахова собствен живот, собствена трудоспособност;
2. когато съществуват семейни или роднински връзки м/у з-ващия и З-ваното лице;
3. когато съществуват трудови или граждански ПОтн-я м/у з-ващия и з-ваното лице – напр. З-ващият е работодател и т.н.
Зинтерес условно може да се раздели на:
1. субективен – когато Ззакрила обезпечава З-ваното лице (лицето, което има право да получи Зобезщетение/сума, при настъпването на Зсъбитие): собственик – да, наематели – не;
2. обективен – когато з-ката обезпечава не само З-ваното лице, но и трети лица, които имат интерес във връзка с предмета на з-ката. Тези лица имат право да получат плащане на Зобезщетение/суми при настъпването на Зсъбитие – напр. з-ка „ГО”.
Правно значение на Зинтерес:
1) Ако липсва Зинтерес, д-ра за з-ка е нищожен;
2) Зинтерес определя лицето, което има право да получи Зобезщетение/сума.
VІІ-ми елемент – Зсрок – времето, през което З-лят носи риска. Зсрок = срока на з-ката по принцип.