12. Управление на ДОО

В управлението на ДОО участват НОИ, Министерството на труда и социалната политика. Министерството има задължението да разработва, координира, провежда държавната политика по ДОО. Това се изразява от една страна в определяне на основните направления в развитието на ДОО и предлагането им за утвърждаване от МС. От друга страна, провеждането на държавната политика по държавното обществено осигуряване се изразява в подготовката на проекти за нормативен акт в тази област.
ДОО се управлява от НОИ. НОИ е сложно, организационно образование, включващо органи на национално и териториално ниво. Той е юридическо лице със седалище в София. НОИ е специализиран държавен орган, имащ редица задължения. Изпълнява бюджета на ДОО. Управлява на осигурителните фондове по ДОО. НОИ има следните основни задължения:
1. Събира осигурителните вноски и вземанията по ДОО;
2. Събира осигурителни вноски за задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
3. Контрол за спазване на осигурителното законодателство и по-точно на това по ДОО, като за целта изгради контролна система и определи правния статут на контролните органи.
4. Организира дейността по установяване на административните нарушения и административните наказания.
5. Извършва плащания на пенсии. Организира дейността на другите осигурителните плащания.
6. Събира информация и поддържа информационна система за осигурители, осигурени, самоосигуряващи се.
НОИ образува система от органи, чрез които се осъществява управлението на ДОО. На национално равнище това са надзорен съвет и подуправител на НОИ.
Надзорният съвет е изграден на тристранен принцип. Състои се от по един представител на всяка от представителните организации на Р/С и РД и равен на тях брой представители, определен от МС.
Законодателят изисква в квотата на представителите на МС да има включен изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Това е така, поради ролята на агенцията в събиране на вземанията, дължими на НОИ.
Законът позволява разширяване състава на Надзорния съвет, ако нови осигурителни на Р/С или РД бъдат признати от МС за представителни на национално равнище. Подходът на законодателя за тристранния състав на Надзорния съвет на НОИ е обусловен от изискването на чл.3 КТ за тристранното сътрудничество в областта на трудовите правоотношения, осигурителните правоотношения и въпросите на жизненото равнище.
Представителите на Р/С и РД в Надзорния съвет се определят от ръководните им органи на национално ниво, съгласно уставите им. Съставът на Надзорния съвет /НС/ се избира за срок от четири години. Няма законова пречка членовете на НС и от трите групи да се избират и през следващите мандати. Членовете на НС избират от състава си председател. Това става на ротационен принцип /т.е. от трите групи за срок от една година/.
Законодателят не посочва срока, за който се определят членовете на НС. Това значи, че промените в състава на НС могат да се извършват по всяко време в зависимост от конкретните обстоятелства, които налагат това. Законът изисква поименният състав да се обнародва от председателя му в “ДВ”. При определяне представителите за членове на НС, то управителя и подуправителя на НОИ, както ръководните органи на осигурителните на Р/С,РД, така и МС и Народното събрание са длъжни да се съобразят с изискванията на чл.39 КСО с оглед характера на дейността на тези органи и доверието на осигурителните и осигурените лица. Във връзка с тези изисквания, членовете на НС на НОИ, управител и подуправител на НОИ не могат да са:
-лица, лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа, материално отговорна длъжност.
Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдените лица.
Наредба №63 за прилагане на Указ 1074. за целта се предоставя свидетелство за съдимост преди тези лица да са определени за членове, управител, подуправител.
-лица, участващи в управителен или контролен орган на други осигурителни фондове. Да не се допуска нелоялност и конкуренция на такива лица в полза на фондове, където те участват.
-лица, осъждани за умишлени престъпления.
-лица, били членове на управителни органи на ЮЛ, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Дейността на такива лица, като членове на НС/управител/подуправител на НОИ може да доведе до аналогични резултати в дейността на НОИ.
-лица, в родство по права, съребрена линия, сватовство до 4та степен с член на НС, управителя, подуправителя на НОИ.
Стремеж на законодателя да предотврати злоупотреби, а и да се осигури нормално осъществяване на дейността на тези органи.
Правомощията на НС на НОИ се изразяват няколко основни насоки:
1. Правомощия от организационен характер. Те се заключават в това, че НС утвърждава основните насоки на дейността на НОИ.
2. Правомощия от финансов характер. Те се изразяват в утвърждаване на проектите на годишния бюджет на ДОО и отчета му, от друга страна НС по искане на длъжниците към фондовете на ДОО при изключителни случаи по време на материални затруднения да разреши плащането по вземания по-големи от 100 000 лева за срок до три години.
3. НС взема решения за заличаване на несъбираеми вземания след приключване на производството по ликвидация на осигурителите.
4. НС взема решения за използване средствата от резерва на бюджета на ДОО.
5. НС определя възнаграждението на управителя и подуправителя на НОИ.
НС има правомощия от правотворчески характер. Те се изразяват в утвърждаване проектите на нормативните актове по ДОО преди внасянето им за приемане в съответните държавни органи.
НС има правомощия от контролен характер. Осъществява контрол върху дейността на НОИ, съвета на управителя, управителя и подуправителя. По-скоро това са правомощия от надзорен характер /контролният характер е с по-широка компетентност/.
Решенията на НС са в основата на управлението на НОИ. Те са задължителни за изпълнение, включително и от управителя и подуправителя на НОИ.
Управителят е едноличен орган на НОИ. Той се избира от Народното събрание за срок от четири години. Управителят на НОИ действа от името на НОИ, организира и ръководи дейността му, и го представлява пред всички ФЛ и ЮЛ в РБ и чужбина. Освен представителните функции, Управителят има правомощия от оперативен, финансов, контролен, административно наказателен характер и по въпроса за трудовите правоотношения. Той сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със Р/С в централното управление на НОИ, главният счетоводител, началник-отделите и юридическите консултанти.
Подуправителят е едноличен орган на НОИ. Избира се от Народното събрание за срок от четири години. Подпомага управителя при изпълнение на неговите функции и го замества, когато същият отсъства. От 1996г. до сега не е избран подуправител на НОИ.
Към управителя на НОИ функционира и съвет на управителя. Състои се от подуправителя и ръководителите на направления на НОИ. Това са съответните директори и главни директори на дирекциите на НОИ. Съветът на управителя не орган на НОИ, а е помощен орган на управителя. То има правомощия от съвещателен характер, т.е. да подпомага управителя при изпълнение на функциите му като проучва въпроса, по който е упълномощен управителя да вземе решение и му предлага проекти за него.
ТП на НОИ са районните управления “Социално осигуряване” /РУСО/. В РБ съществуват 28 ТП на НОИ. Техните седалища са в областните градове. Компетентността им е териториална. Цялостната дейност на РУСО се ръководи от директори. С оглед спецификата на дейността на тези ТП на НОИ, в тяхната структура са включени отдели: осигурителните приходи и краткосрочните осигуровки; отдел пенсионни осигуровки; отдел – бюджет и финансово икономическа дейност. Поради големият обем дейност на СУСО в неговата структура вместо отдели са включват следните дирекции:
a) Oсигурителни приходи и краткосрочни осигуровки.
b) Пенсионни осигуровки.
c) Бюджет и финансово икономическа дейност.
Дейността на отделните дирекции се ръководи от директори. СУСО се ръководи от главен директор. Правомощията на директорите са аналогични с тези на управителя на НОИ, но имат териториален обхват.