11. Изработване, приемане и изменение на ПУП.

1. Нормативна уредба. В раздел III на глава VII на ЗУТ са уредени правилата за създаване, обявяване и одобрение на устройствените планове. С най-голямо практическо значение са разпоредбите, които се отнасят до ПУП.
Процедурите, които са предвидени в ЗУТ, представляват гаранции за законосъобразност на плановете и гарантират влизането в сила на изпълнението. Освен изискванията за законо-съобразност плановете отразяват и изискванията за целесъобразност не само като система от условия за редовното действие на административните актове, но и от гледна точка на целесъобразното застрояване или благоустройството на територията.

2. Съобразно закона няколко са държавните органи, които имат право да възлагат изработване на плановете.
2.1 Това са кметовете на общини, областните управители и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тези субекти възлагат изработването на плановете в зависимост от това какви строителни или благоустройствени нужди се задоволяват с тях. Кметът на общината възлага изработването на ПУП за една община или за части от нея. Областният управител се занимава с териториите, разположени в повече от една община, както и с обектите с регионално значение. При територии, разположени в повече от една област, обектите с национално значение и селищните образувания правомощието принадлежи на министъра.
2.2 Новост, възприета от ЗУТ, е това, че възлагането може да стане и по искане на заинтересувани лица. Практически законът предвижда две процедури. Едната може да се определи като обща и тя е предвидена в чл. 124, ал. 2, изр. 2 ЗУТ. В този случай ПУП могат да се възлагат от заинтересувани лица, след съгласието на кмета на общината. Те правят предложение до кмета на общината и той взема решението. Това решение представлява държавновластническа функция на държавата при устройството на територията. Другата процедура, която можем да определим като специална е уредена в чл. 124, ал. 3 ЗУТ. Тук става дума за изработване на ПУП за част от населено място или за селищно образувание до три квартала. Заинтересуваните лица могат да възлагат изработката на ПУП след разрешение на кмета на общината. Актовете на кмета би следвало да се разглеждат като индивидуални административни актове и по силата на чл. 214 ЗУТ и на АПК подлежат на съдебен надзор.
В този случай законовоустанавени правомощия се предоставят на правни субекти, които са извън системата на държавните органи. Това означава, че физически или юридически лица, които имат правен интерес, могат да извършват дейност, която е в правомощията на държавата. За това са необходими следните две предпоставки: 1) Това да е уредено със закон и 2) Да има властническо изявление на оправомощен орган. По същество това представлява пример за публично-частно партньорство. В резултат се съчетават интересите на държавата или на общините с тези на другите правни субекти, които искат да извършват строителство или благоустройствени мероприятия.

3. Процедурата по изработване обхваща система от правни и фактически действия, които представляват сложен фактически състав. Тук, за разлика от други случаи, процедурата обхваща не само необходимите действия от страна на държавните субекти и на заинтересуваните лица, а и конкретните актове, които трябва да бъдат подготвени и изработени, за да се стигне до ПУП.
3.1 Началото се поставя възоснова на задание. В него са посочени основните изисквания и параметри, които трябва да съдържа бъдещият ПУП. Законът казва, че при необходимост това задание съдържа опорен план с допълнителна информация, включително и специални геодезни карти. „При необходимост” означава, че въпросът е предоставен на преценката на тези, които подготвят проектите за ПУП. В проектите за ПУП се отразяват разрешени строежи по предходни ПУП. Отразяват се само тези строежи, за които разрешителното за строеж не е загубило правното си действие (тъй като разрешителното за строеж е винаги срочно).
В чл. 125, ал. 5 ЗУТ изм. през 2007 г. са предвидени допълнителни правила за защитата на територии, свързани с културно-историческото наследство. За тях е необходимо писменото становище на Националния институт по паметниците на културата (НИПК). Предвидени са два срока с идеята, че НИПК трябва да има време за преценка на проекта. Общият срок е 1 месец, а при групи от паметници – 2 месеца. Ако НИПК не се произнесе в посочените срокове, това означава, че заданието е гласувано без забележки. Непроизнасянето в срокове представлява положително становище на НИПК. Идеята на това законодателно решение е да се гарантира интереса на държавата, т.е. опазването на културно-историческото наследство, но и с това да не се спъва стопанската инициатива. Това законодателно решение се критикува в литературата, тъй като не води до действителната защита на тези особени територии.
Друг важен елемент, който съпътства изработването на ПУП е екологичната оценка. Тя представлява част от устройствения план. И тук е предвидена процедура по съгласуване в срок от
1 месец, който обаче следва не от закона, а от наредбата на МС. Законодателят приема, че правната стойност на екологичната оценка е по-висока от тази на НИПК. В предишната разпоредба по отношение на НИПК беше допуснато известното от АПК мълчаливо съгласие. Тук по отношение на екологичната оценка има две различия: 1) Екологичната оценка, съгласно чл. 125 ал. 6 е част от устройствения план, т.е. тя е част от крайния акт на производството тя не е просто елемент от фактическия състав; 2) Освен това при НИПК има само съгласуване.
3.2 Проучвателните и проектните дейности се извършват в 2 фази, което е установено в закона. Тези 2 фази са предварителен и окончателен проект. Приемането на ПУП е уредено основно в чл. 128 и чл. 129 ЗУТ. Решението на кмета на общината за изработване на ПУП се съобщава с обявление в общината и в Държавен вестник. При ПУП до 3 квартала и за територии извън населените места обявлението се обнародва в Държавен вестник, а се съобщава на заинтересуваните лица.
Дадена е възможност в рамките на производството да се правят писмени възражения, които се подават в общинската администрация и се разглеждат в общинския експертен съвет. При необходимост и по преценка на общинския съвет някои проекти за ПУП могат да се изпратят за разглеждане в областния или в националния експертен съвет. ПУП се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета в срок от 1 месец след приемане на проекта в експертния съвет. ПУП до 3 квартала се одобряват от областния управител със заповед, а за повече от една област – от министъра след съгласуване с общинския съвет. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда и при условията на АПК. Това е елемент от цялостното виждане на законодателя, че в ЗУТ трябва да бъде предвидено субсидиарното прилагане на АПК.
С ПУП се засягат интересите на различни лица. Затова в чл. 131 ЗУТ се говори за заинтересувани лица и за засегнати имоти. Нещо повече в ал. 2 се говори за непосредствено засегнати имоти. Разширяването на този кръг чрез различни описания има за цел да се защитят повече интереси. В литературата е изказано становище, че към категорията на засегнатите лица трябва да бъде включен и купувачът на недвижим имот възоснова на предварителен договор на основание
чл. 15, 16, 17 ЗУТ.
3.3 Влизането в сила е уредено в чл. 132 ЗУТ. Предвидени са няколко хипотези: 1) от датата на обявяването; 2) след изтичане на срока, ако плановете не са били обжалвани; 3) от датата на потвърждаването на компетентния съд, чието решение е окончателно. Решението или заповедта могат да влезнат в сила в тази част, която не е обжалвана.
3.4 В ЗУТ е уреден и т.нар. „план-извадка”. Неговотто изработване се разрешава от същите органи както ПУП. Планът-извадка се прилага най-често при нови строежи впоземлени имоти. Ако няма сериозни отклонения план-извадка може да се направи и преди приемането на ПУП. И още едно отклонение, при което се изработва само част от ПУП, без да се допускат отклонения от него – това е уредената в чл. 140 виза за проектиране. Това е копие от ПУП, което се отнася само до един или няколко поземлени имоти и има за цел да даде възможност за започване на законосъобразно строителство преди да е влязъл в сила целият ПУП.

4. Предвидена е и процедура по изменение на ПУП. Тази процедура е усложнена, за да не се стигне до непрекъснати изменения на ПУП. Предвидени са изчерпателно уредени условия за изменение на влезли в сила ПУП. Установена е забрана за изменение на ПУП с цел узаконяване на незаконни строежи.
Извън тези усложнени условия, редът за изменение е следният. Заинтересуваните лица подават заявление до компетентния орган и той се произнася дали допуска или отхвърля изработката на проект. Към заявлението може да се приложи скица, която да съдържа предложение за начина на изменение. Тя не е задължителна за компетентния орган, но също може да се разгледа като вид или като форма публично-частно партньорство.