11. Обжалване на наказателни постановления

Наказателните постановления са специфични адм. Актове с особен правораздавателен характер. Тези елементи се определят от това, че адм.-наказващият орган разрешава своеобразен правен спор между нарушителя и актосъставителя. Той преценява законосъобразността и обосноваността на акта, съставен от актосъставителя, а от друга страна възраженията на нарушителя. Нак. Постановл. Може да се обжалва само по съдебен ред. Обжалването по административен ред е недопустимо. Обжалването става пред РС. С оглед на териториалната подсъдност е компетентен РС, в района на който е извършено или довършено нарушението. За нарушения, извършени в чужбина, компетентен е СРС. Активна процесуална легитимация, т.е. право да подадат жалба, имат нарушителят и евентуално лицето, поискало обезщетение. Нак. Постановл. Може да се обжалва, т.е. активна процесуална легитимация има и прокурорът. Обжалването е свързано със срокове. Нарушителят може да го обжалва в 7- дн. Срок от получаването на постановлението, а прокурорът- в14-дн. Срок от издаването му. Поначало всички НП могат да се обжалват, освен ако в специален закон е предвидено друго. Единствено не подлежат на обжалване НП ,с които е наложена глоба до 10лв.вкл. Жалбата (от ФЛ или ЮЛ) или протеста (от прокурора) следва да се подадат до РС чрез адм.-наказващия орган, издал НП. Жалбата или протестът следва да съдържат основанията, на базата на които се иска отмяната или изменението на наказанието. Следователно с жалбата или протеста се атакува санкционната част на НП. Искането може да бъде в 3 насоки: да се отмени НП, да се измени или да се промени размера на наложената санкция. Получил жалбата или протеста, адм.-нак. Орган е длъжен в 7-дн.срок да изпрати цялата преписка в РС. Делото се разглежда в открито съдебно заседание. Страни са адм.-нак. Орган и жалбоподателят (нарушителят). Тези две страни имат еднакви процесуални възможности за защита на своите становища. В адм.-нак. Производство са допустими всички устни и писмени д-ва, разрешени от закона. Следователно могат да бъдат допуснати да дадат показания свидетели, да се назначат вещи лица за експертизи, да бъдат допуснати огледи, да се представят писмени д-ва и т.н. РС заседава в едноличен състав. Участието на прокурор не е задължително. Той участва в производството, ако намери това за необходимо. Съдът се произнася с решение.