11. Изпълнение – понятие, същност и принципи.

Изпълнението е осъществяване на дължима престация, т.е. то е юридически факт от категорията на правопогасяващите и правомерните юридически действия. Юридическите действия се разделят на: сделки и юридически постъпки.
Какво точно юр.действие е изпълнението? – има 4 теории.
1.Изпълнението е договор – според най-старото схващане.При извършване на престацията , длъжникът прави волеизявление когато я предоставя , а кредитора прави волеизявление когато я приеме във фактическата си власт.Теорията има недостатък , че не може да обясни различните случай на изпълнение.Има такива, при които едната страна не е необходимо да прави волеизявление.
2.По настоящем – изпълнението е едностранна сделка на длъжника.Тук автор на волеизявлението е длъжникът, а адресат е кредитора. Длъжникът прави волеизявление, че този акт погасява дълга. Недостатъкът тук е, че не може да се обясни възможността престацията да се извърши от недееспособен длъжник.
3.Изпълнението като юр. постъпка – изпълнението е правомерно действие , но не се съпътства от волеизявление нито на едната страна, нито на другата страна.
4.Теория на Апостолов – изпълнението няма своя собствена правна същност. Правната му същност зависи от съдържанието на облигационните отношения и се изпълнява.Напр.изпълнението във вид на договор и т.н.
Принципи – под принципи се разбират обобщени правила , които стоят в цялата основна част на разпоредбите.
1.Принцип на точното изпълнение – престацията следва да се осъществи адекватно на дължимото във всички нейни аспекти.
2.Принцип на икономичността – важи само за отделни видове престации – договор за превоз , договор за изработка.
3.Принцип на реалното изпълнение –той отговоря на въпроса - Когато длъжника изпадне в забава , какво дължи и какво може да се иска от него?Дали се дължи първоначално дължимото или паричната му равностойност? Има два варианта – да има неизпълнение и да се касае за парична престация.Българското облигационно право следва немският образец.Тук се възприема , че когато не изпълни , кредитора има право на избор.Ако избере парична равностойност , длъжникът може да избира да му плати или да даде първоначално дължимото – чл.79 ЗЗД - 79. Ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.
Когато се иска обезщетение вместо изпълнение, длъжникът може да предложи първоначално дължимото заедно с обезщетение за забавата, ако кредиторът има още интерес от изпълнението.