11. Страни и участници в Зд-р – застрахован, застраховащ и трети лица в застраховането

Другата страна по застраховането е застрахованият – това може да бъде всяко ФЛ и ЮЛ.
Начинът на сключване на Зд-р се определя от правилата на Общата част на Гражданското право. Недееспособните действат със съгласието на родител, настойник. Застрахованият е лице, чиито имущ. или неимуществени блага са предмет на Ззакрила и при настъпване на Зсъбитие е лицето, което има право да получи Зсума или обезщетение.
В Зправоотношение се включва и правната фигура на застраховащия – това е лице, което сключва Зд-р. Той притежава правата и задълженията по този д-р.
Предмет на Ззакрила са имущ. или неимущ. благ, които принадлежат на др. лице (застрахован). При настъпването на Зсъбитие, лицето което има право да получи Зсума или Зобезщетение е з-ното лице. В този случай един субект прави волеизявление за сключване на Зд-р, а Зпокритие се отнася до друг правен субект.
З-не за чужда сметка – допустимо е при лично и имуществено з-не:
1) При имуществено з-не едно лице може да застрахова чужда вещ. Това лице има качествата на З-ващ, а собственикът на вещта – З-ван. Договорът се сключва от комисионер, от спедитор,от превозвач, от търг. представител, влогоприемател в публ. склад.
2) При личното з-не е допустимо З-не за чужда сметка и е налице, когато ТД-ва, кооперации, обществени организации сключват д-ри за з-ка в/у живота и трудоспособността на своите служители, членове, работници. Съответната организация има качеството „застраховащ”, а членовете, съдружниците, работниците и служителите – „застраховани лица”.
При з-ка „Злополука на пътници и персонал в обществения транспорт” – з-вани лица са пътниците и персонала, а з-щия е съответната превозна организация – налице е също З-не за чужда сметка.

В ЗПравоотношение са налице З-ван и З-вателна организация. В определени хипотези има намеса на трети лица в ЗПОтн-е:
1-вата хипотеза е свързана с вещи и имущество при прехвърлянето им. С прехвърлянето на собствеността едновременно става промяна на страната по ЗПОтн-е – това е новият собственик, който става страна по това ЗПОтн-е. Нормата е диспозитивна и допуска страните да уговорят друго и новия собственик да не стане страна по това ЗПОтн-е. Ако Зпремия не е била платена в пълен размер от прехвърлителя на имуществото, приобретателят става солидарен длъжник, без значение е кога е станало изискуемо задължението за Зпремия – преди или след прехвърляне на вещта. Това е от значение при прехвърляне на лек автомобил (ГО или каско).
Зполица е документ, доказващ кой има право да получи Зобезщетение. Тр. да се уведоми з-ля за препрехвърлянето на вещта и това се отбелязва в Зполица.
2-ра хипотеза – при з-ка „ГО” – з-ното лице е лицето, което е сключило Зд-р, притежател на правата и задълженията по д-ра, но при настъпването на Зсъбитие в полза на трети увредени лица настъпва пряко право да иска от з-ля изплащането на Зобезщетение.
3-та хипотеза – когато предмет на З-нето е живота на възходящ, низходящ, съпруг или трето лица, Звноски се плащат от лице, различно от лицето, чието живот е предмет на Ззакрила. При настъпване на Зсъбитие,З-ното лице е лицето, което е оправомощено да получи Зобезщетение. З-ващият заплаща Зпремии. Ако е без съгласието на третото лице, то може да направи писмено възражение пред з-ля и да иска прекратяването на този д-р. писмено съгласие не се иска за съпруг, възходящ, низходящ.
4-та хипотеза – сключва се Зд-р в полза на трето лице. Страни по Зд-р са Зорг-я и З-ното лице. При настъпването на Зсъбитие Зсума ще се получи от едно трето лице. Д-р в полза на трето лице се сключва само в областта на личното З-не. Ако третото лице почине преди настъпването на Зсъбитие и почине преди З-ния, правото да получи Зсума преминава в/у наследниците на З-ния. Третото лице губи правото да получи Зсума, ако то умишлено е причинило Зсъбитие – правота тогава да получи Зсума преминава в/у наследниците на З-ното лице. Третото лице може да бъде определено със своите индивидуализиращи белези (име например), или с редови белези (съпруг, деца, родители – тези трети лица в този случай ще се определят към момента на настъпването на Зсъбитие). Когато като трети лица са посочени няколко субекта (напр. родители, деца) и не е уговорено друго, всеки един от тях има право да получи равна част от Зсуми.