11. Финансово устройство на ДОО

Финансовото устройство на ДОО се в набирането, управлението и разходването на средства, необходими за осъществяване на неговите цели. Основното условие за всяка осигурителна система е да създаде и поддържа финансовото равновесие между приходите и разходите. В света са известни следните осигурителни системи:
1. Разходопокривна. При нея набирането на финансовите средства, необходими за покриването на разходите на общественото осигуряване се извършва преди всичко от осигурителните вноски, а така също и от други източници на постъпления в осигурителните фондове на ДПП. За нормалното функциониране на тази система и нейната финансова стабилност е необходимо от една страна значителна по брой постоянно работеща част от населението с оглед постъпването на прихода от осигурителни вноски в осигурителните фондове. От друга страна са необходими точни актюерски разчети. Тази система в РБ се прилага от началото на 1997г.
2. Капиталопокривна /пенсионно покривна/. При тази система осигурителните вноски се водят по отделна индивидуална партида за всяко осигурено лице. Осигурителните вноски се капитализират и олихвяват. От набраните по този начин парични суми се покриват разходите по нея и преди всичко изплащането на пенсии. Тази система в РБ се прилага при допълнителното задължително пенсионно осигуряване и при доброволното пенсионно/здравно осигуряване.
3. Държавно-бюджетна. Тази система се състои в събирането на осигурителни вноски и тяхното общо влизане в приходната част на държавния бюджет, от който със средства, предвидени и обособени в държавния бюджет се изплащат материални обезпечения. Тази система съществуваше в РБ от 1952 до 1996г. през годината се събират приходите от осигурителните вноски и се правят разходи за различните осигурителни плащания. В края на календарната година, ако разликата между приходите и разходите е положителна тя се внася в държавния бюджет, а ако е отрицателна, тя се покрива от средствата на държавния бюджет.
Със Закона за фондовото обществено осигуряване приет през 1995г., от началото на 1997г. се въведе фондовият принцип за набиране и разходване на средства за осъществяване на ДОО. Първоначално беше създаден един фонд – обществено осигуряване. С КСО се усъвършенства ОП чрез създаване на 3 самостоятелни фонда – фонд “Пенсии”; фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Общо заболяване и майчинство”. От началото на 2002г. действат още два нови фондове, управлявани от НОИ – фонд “Безработица” и фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”. Върху фондов принцип е изградено и задължителното здравно осигуряване. Паричните средства в отделните осигурителните фондове се натрупват и изразходват отделно. Те се характеризират със специфичността за всеки от тези фондове. Източниците на постъпления на парични средства и специфичните цели за които се изразходват. По силата на този специфичен фондов принцип е недопустимо отклоняването на парични средства и постъпления предназначени за един фонд и тяхното насочване към друг фонд, както изразходването на набрани средства от един фонд за заплащането на друг фонд. Обособяването на фондовете е извършено въз основа на близостта на ОСР и на целите, за които се натрупват и за които се разходват. Осигурителните фондове са един от основните елементи на финансово осигурителните системи. Те са самостоятелни осигурителни институции за осигуряване на кръг от ФЛ за определени със закон ОСР.
Осигурителните разходи, извършени от фондовете са до размера на осигурителните доходи и резервите на фондовете. Основният източник, който формира приходите на всеки от осигурителните фондове с изключение на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” са осигурителните вноски. Техният размер е диференциран за отделните осигурителни фондове от гледна точка на необходимите средства за изплащане на материални обезпечения на осигурените лица при настъпване на ОСР.
Вторият по относителна тежест източник на приходи за осигурителните фондове са сумите на държавния бюджет за провеждане на осигуряването на държавните служители, кадрови военнослужещи, лицата по ЗМВР, ЗИН и др.
Във фонд “Пенсии” приходи се набират от суми на републиканския бюджет за осигурителни вноски в случаите, предвидени в КСО и в ЗБДОО на НОИ.
Разходите на средствата на осигурителните фондове имат целеви характер: 1. за материални обезпечения, произтичащи от настъпили ОСР; 2. за плащания, свързани с поддържане нивото на доходите на някои категории осигурени лица, получаващи в резултат на настъпилите ОСР. Пример: индексиране на пенсии и на други осигурителни плащания.
Приходите във фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” се набират от държавния бюджет и се разходват: 1. за изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски; 2. за добавки или пенсии на ветерани от войните и др.
Значителна част от набраните средства се разхождат за издръжка дейността на ТП на НОИ, както и за придобиване на недвижими имоти, необходими за осъществяване дейността на НОИ по ДОО.
Народното събрание приема ЗБДОО за всяка календарна година. Законопроектът се изготвя от НОИ. Той е отделен от законопроекта за държавния бюджет. Законопроектът за ЗБДОО се представя в МС за съгласуване заедно с проекта на закона за държавния бюджет и законопроектът за бюджета на НЗОК.
Това изискване на законодателя цели уточняване размерите на вноските от държавния бюджет и бюджета на ДОО. Законопроектът за бюджета на ДОО се разглежда от НС едновременно със законопроектът за бюджета на НЗОК и законопроектът за държавния бюджет. Това изискване на законодателя е насочено за да се осигури съгласуване в трите законопроекта.
Разпоредбите на чл.19/4/ КСО задължават НОИ да включи в законопроектът за бюджета на ФОО общ резерв на фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионално заболяване”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”. Този резерв се образува чрез отчисления по нормативно определени в закона за бюджета въз основа на осигурителен технически план. Бюджетът на НОИ е част от консолидирания бюджет на ДОО.