10. Международни престъпления - обща характеристика и видове.меж

(Критерии за класификация и разграничение на международните престъпления. )
Форми на изпълнителното деяние – чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Статута.
Чл. 6 от Римския статут на межд. наказателен съд определя геноцида като действие, извършено с намерение да бъде унищожена изцяло или отчасти етническа, национална, расова или религиозна група. По смисъла на този член се включва:
убиването на членове от група
насилствено предаване на децата от тази група на друга група
въвеждане на мерки за предотвратяването на раждане на деца в тази група
умишлено налагане на условия на живот, целящи нейното пълно или частично физическо унищожаване
причиняване на тежки телесни или душевни повреди на членовете от групата
В чл. 7 от Римския статут са отразени престъпленията против човечеството. Според него такова престъпление има характер на систематично съзнателно нападение срещу гражданското население. Като такива престъпления са изброени – убийство, физическо унищожаване, депортиране или насилствено преместване на население, насилствено изчезване на лица, физическо унищожаване, поробване, апартейд и други нечовешки деяния, умишлено причиняващи голяма страдание или тежко увреждане на тялото и душата.
В чл.8 са разгледани военните престъпления. По смисъла на този статут като „военни престъпления” се разглеждат следните тежки нарушения на Женевските конвенции от 1949г. Това са следните деяния, които са инкриминирани от Женевската конвенция:
- умишлено убийство
- изтезание или нечовешко отнасяне, в това число и биологически опити
- преднамерено причиняване на големи страдания или тежки увреждания на тялото или здравето
- умишлено лишаване на военнопленник от правото на справедлив съдебен процес 16
- незаконното депортиране, преместване
- вземане на заложници