10. Осигурителен стаж

За осигурителен стаж се зачита времето, за което са били дължими или са внесени осигурителните вноски. Не се зачита за осигурителен стаж времето, през което лицата са осигурени само за трудова злополука, професионално заболяване. Осигурителен стаж се изчислява в дни, месеци, години. Доколкото осигурителния стаж се изчислява така, лицето е работило при непълно работно време, то осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното изработено време.
За член-кооператор, упражняващ трудова дейност, получаващ трудово възнаграждение от кооперациите, за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, ако не са осигурени на друго основание, получаващо месечно възнаграждение равно или по-голямо от минималната работна заплата.
Когато възнаграждението на член кооператор, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, върху което са внесени осигурителни вноски, е по-малко от минималната работна заплата, то осигурителният стаж се зачита пропорционално.
За самоосигуряващите се лица, за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски за съответната година.
За осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски, се зачита:
-времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете;
-времето на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност;
-времето на платен и неплатен отпуск за бременност и раждане.
Неплатеният отпуск за временна неработоспособност са случаите, когато осигуреният е лице под 18 години и на него му е разрешен отпуск за временна неработоспособност поради общо заболяване, но това лице няма 6 месеца осигурителен стаж,
- времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
- времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица.
Времето, посочено от четирите случая, се зачита като осигурителен стаж, поради съображения от социален/здравен характер.
За осигурителен стаж се зачита времето, през което Р/С не са работили, поради незаконното им допускане до работа. Тогава съществува трудово правоотношение, но трудовите задължения на лицата по него не са били реално изпълнявани. Например: чл.213/1/КТ. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, върху последното трудово възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако е било осигурявано, но на друго основание, то осигурителните вноски се правят върху разликата между последното трудово възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.
За осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са били без работа, поради признато за незаконно уволнение. Това е времето от датата на уволнение до датата на признаване за незаконно/ от датата на уволняването до датата на възстановяване на предишната работа.
За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на лицето, което е било на наборна военна служба. Съгласно параграф 9/1/ на преходните и заключителните разпоредби на КСО времето, което се зачита за трудов стаж, положен до 31.12.1999г, се признава за осигурителен стаж по КСО. По този начин се запазва заварения трудов стаж и КСО го възприема като осигурителен, не се допуска преоценката/ дисквалифицирането му. Този подход създава стабилност в правно положение на осигурените лица.
Осигурителният стаж има значение за създаването на осигурителни права и задължения. Той е предпоставка за съществуване правото на обезщетение за временна нетрудоспособност и за придобиване правото на пенсия. От вида/продължителността на осигурителния стаж зависи придобиването на осигурителни права.
Осигурителен стаж и продължителността му се установява с:
- трудови книжки
- осигурителни книжки
- документи по утвърден от управителя на НОИ образец.
Правната уредба за установяване и изчисляване на осигурителен стаж – чл.37-45 Наредбата за пенсии и осигурителен стаж.
Трудовите книжки се издават от РД. Трудовата книжка е официален удостоверителен доход за вписаните в нея обстоятелства по трудовата дейност. Там задължително се вписва продължителността на времето, признато за трудов стаж. То се признава и за осигурителен стаж, тъй като осигуряването на Р/С започва от деня на постъпването на работа.
Осигурителните книжки са официални удостоверителни документи за вписания осигурителен стаж/осигурителен доход. Вписва се времето, през което са внасяни осигурителни вноски и доход, върху който са начислявани. Издават се от ТП на НОИ на самооосигуряващите се лица по чл.4/3/т.1,2,4КСО и на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение по чл.4/3/т.5.
Осигурителният стаж се установява и документи по образец – утвърдени, издадени от РД, въз основа на изплащателните ведомости, да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или само за осигурителен стаж и въз основа на други автентични документи, ако те съдържат достатъчно данни за осигурителният стаж и осигурителният доход.
Когато няма данни за полученото трудово възнаграждение в документите за пенсиониране, ще се посочи минималната работна заплата за РБ /за съответния период/.
За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което Р/С са изработили законоустановеното за тях време.
При пенсиониране, за осигурителен стаж и възраст по чл.68 КСО или за осигурителен стаж по чл.69 КСО, осигурителният стаж с е превръща, като три години стаж от първа категория/четири години от втора категория се зачитат като 5 години стаж от трета категория.
Ако лицето има осигурителен стаж от различни категории труд, то при определяне на придобиването му като право на пенсия за инвалидност – не се прави такова превръщане.