10. Правен режим на сигналите и предложенията

Предлож. И сигналите са резултатно средство за усъвършенстване на изп.-разпоред. Дейност. Те се явяват способ за привличането на населението в управлението на държавата. В тях намират реално приложение принципите на адм. Процес и по-специално принципът за достъпност, публичност и прозрачност. Именно чрез предлож. И сигналите органите на ИВ осигуряват откритост, достоверност и пълнота на своята дейност както и предвидимост на действията си.
Този институт съществува сравнително от продължително време в нашето право. До приемането на АПК съществуваше указ за работа с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите. В последствие тази материя намери и законодателно решение. Приложението на нормативните разпоредби и разграничението на отделните институти предизвикваха в практиката редица практически затруднения. АПК уреди по нов начин тази материя като отдели специално гл.8 на нея. Става въпрос за унифициран ред за разглеждане на предложенията и сигналите, подадени до:
А- админисративни органи- правно ирелевантно е мястото на органа в йерарх. Стр-ра на адм. Апарат, както и неговата предметна компетентност. Следователно предлож. И сигнали могат да се отправят до центр. Или терит. Органи, до едноличните и колегиални органи, до органите с обща или спец. Компетентност и т.н.
Б- държавни органи, които осъществяват публичноправни функции. Това са органи извън системата на адм. Органи. Така напр. Такива ф-ции упражнява председателят на РС, когато на основ. Чл.12 от СК разрешава сключването на граждански брак от лица, ненавършили пълнолетие. Подобно е и правомощието на председателя на НС, когато налага наказание за реда в пленарната зала. Президентът също осъществява публ.-правни ф-ции. Например- награждаване с орден, назначаване на ръководители на дипломат. Мисии и т.н. Следователно предложения и сигнали могат да се отправят до всички органи, осъщ. Публ.-правни ф-ции. При положение, че законът овластява и органи на обществеността с такива функции, то и те могат да бъдат титуляри на предложения и сигнали. Напр. Комисията за защита на потребителите. Правният режим установен в АПК има общо приложение. Единствено извън неговата регламентация ще останат случаите, за които има установена специална регламентация. Напр.-Закона за омбудсмана, Закона за защитените територии и т.н. Тук важи общият принцип, че специалният закон изключва общия закон. LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS.
Предложенията са свързани с усъвършенстването на организацията и дейността на органите, както и до др. въпроси, свързани с тяхното функциониране. Следователно предложения могат да се правят по всички въпроси, свързани с функционирането на съотв. Орган и които са в компетентността му да ги реши. Следователно те са насочени към бъдещата дейност, към промени в организацията и усъвършенстването на дейността.
Различно е полож. При сигналите. Те са свързани със злоупотреби с власт и корупция, с лошо и неефективно ползване и управление на публичната собственост (държавна и общинска), както и с незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи и длъжностни лица. Необходимо е това да накърнява обществените интереси. Следователно, своеобразно казано, сигналите са насочени към миналото, т.е. към извършени вече неправомерни действия и бездействия, осъществени вече злоупотреби с власт и корупцията. Право да подават сигнали и предложения имат всички граждани и организации в страната. Такова право има и омбудсманът на Републиката. Особено съществен момент е, че за тях не се изисква пряк и личен интерес. Това е съществена разлика от оспорването в админнистративния процес. Организацията на работа с жалбите и предложенията се уреждат в правилниците за вътрешния ред на съответните организации, както и в устройствените им правилници. Предложенията и сигналите нямат законоустановена форма, ето защо те могат да бъдат подавани устно или писмено. Възможни са всички технически средства, напр. Компютърна техника, ел. Поща, факс, непосредствено ръкописно и т.н. Те могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник. Когато е по ел. Път, следва да има положен ел. Подпис, съгл. Закона за ел. Подпис. Когато се подават чрез пълномощник, то следва пълномощното да бъде нот. Заверено. Анонмни сигнали не се приемат и не се образуват производства. Предложението или сигнала следва да бъдат разгледани в 7-дневен срок, в смисъл, че следва да се изпратят на компетентния орган. Решението по предлож. Или сигнала се взема, след като се изяснят всички факти и обстоятелства.
Съществуват и някои специф. Особености в производствата по предлож. И сигналите.
Предложението се изпраща и се обсъжда от компетентния орган. Решението се взема най-късно 2м. От неговото постъпване. В случай, че поставените въпроси изискват по-широко проучване, анализиране и пр., този срок може да бъде продължен до 6м. Решението, което органът взема по предложението не подлежи на обжалване.
Сигналите, поради това, че са свързани с незаканасъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия, с корупционни практики и пр., не могат да бъдат разглеждани от органите и длъжностните лица, срещу които са подадени. Ето защо те се подават до по-горестоящия адм. Орган. Подаденият сигнал не спира обаче осъществяването на акта или действията на съответния орган. Сигналът следва да бъде решен в рамките на 2м. Т.е. да се произнесе решение по него. Ако се изисква по-широка дейност по изясняването на фактите, то този срок може да бъде продължен най-много с 1м. В случай, че решението на сигнала е в писмен вид, то следва да се мотивира. В 7-дневен срок се съобщава на лицето или организацията. В случай, че повторно се подава сигнал по същите въпроси, то той не се разглежда, освен ако има нови факти и обстоятелства. Решението не подлежи на обжалване.