10. Особени способи за придобиване право на собственост върху земеделски земи: възстановяване правото на собственост, обезщетяване и оземляване

Способите за придобиване право на собственост са четири: възстановяване правото на собственост върху ЗЗ, обезщетяване на бивши поземлени собственици, оземляване и новообразуване на ЗЗ.
А/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ право на собственост – ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
При внасянето ù в ТКЗС земята загубва своите фактически и правни граници, но правото на собственост не се загубва. Правните граници се различават в пространството, то не са обособени.
Член6 ЗС (отм.) – когато една вещ няма собственик, неин собственик става държавата.
Възстановяването на собствеността върху ЗЗ представлява преобразуване на правото на собственост върху родово определена вещ в право на собственост върху индивидуално определена вещ (ТР № 1/ОСГК на ВКС от 1995г.).
Фактическият състав включва следните елементи:
възстановяване на собствеността в стари реални граници или чрез планове за земеразделяне;
съществуващо право на собственост преди образуването на ТКЗС – преди не се е изготвял нотариален акт, а установяването на собствеността е ставало само по думи, но имотът може да е придобит по давност; предвиден е специален иск в член 12, алинея 4 ЗС за установяване право на собственост в минало време (преди създаването на ТКЗС);
искане за възстановяване (заявление) – изискването влиза в сила от 05.03.1991г. и срокът продължава 17 месеца (до 05.08.1992г.);
изискване ЗЗ да са били включени в ТКЗС (до 1997г.; вече няма значение дали ЗЗ е била част от ТКЗС);
възможност да се установи точното местоположение на ЗЗ преди включването им в ТКЗС или да има влязъл в сила план за земеразделяне – установяването на старите реални граници е възможно само за 20% от ЗЗ (чрез стари планове за компенсация, напоителни сдружения и други); с плана за земеразделяне се определя коефициент на редукция, като той може да бъде преработен преди да влезе в сила, ако има уважени възражения, след това се обявява в ДВ, а ако има още възражения, те се предявяват по съдебен ред, иначе планът влиза в сила в 14-дневен срок от обявяването му в ДВ;
решение на ПК/ОСЗГ за възстановяване – ИАА.