10. Наказателно постановление

С наказателното постановление адм.-наказващият орган налага административната санкция, постановява отнемането на вещи в случаите на чл.20 и 21 на ЗАНН и присъжда обезщетение за нанесени вреди от извършеното нарушение. Наказателното постановл. Се издава от адм.-наказващия орган. С него той се произнася по получената адм.- нак. Преписка. Адм.-наказващият орган ще издаде нак. Постановление, когато прецени на основата на събраните доказателства, че:
1- соченият в акта за установ. На адм. Нарушение е действително автор на деянието. Става въпрос за това, че именно това лице е деецът, извършил нарушението.
2- че деянието действително е адм. Нарушение. Става въпрос за това, че с извършеното деяние са нарушени мат.-правни разпоредби. Тук става въпрос за точно посочени законови текстове.
3- когато деянието е извършено виновно. Това е следствие, че адм. Нарушения са само виновно извършени деяния.
Когато е налице полож. Отговор на тези 3 въпроса, адм.-нак. орган издава наказателното постановление. То следва да бъде издадено в срок от 6м. От съставянето на акта. Този срок е преклузивен, т.е. погасява правото да бъде издадено нак. Постановление. Неспазването му ще води до незаконосъобразност на постановлението. При обжалването му пред РС, постановлението ще бъде отменено. Наказателното постановление винаги се издава в писмена форма. Съществуващите бланки, изработени в различните ведомства, са единствено с х-р на подпомагащи формуляри. Наказателното постановление има задължителни реквизити, които можем да групираме в две части. Първата част е мотивираща- тук се включват няколко елемента- точно посочване на:
А-името и длъжността на органа, издал нак. Постановление. Това винаги е ФЛ. Следва и да се посочи длъжността му , тъй като това ще бъде повод за проверка дали на тази длъжност лицето има правомощия да издава нак. Постановление.
б- Датата на издаването и номер на постановлението. Тази дата е съществена във връзка с изтичането на шестмесечната давност за издаването на нак. Постановление.
В- датата на съставянето на акта- съществена във връзка със сроковете за съставянето на акта
Г- трите имена на нарушителя и ЕГН
Д- точно описание на нарушението, място на извършването, време на извършването и какви д-ва има за това. Тук следва да се възпроизведе констатацията от акта за установяването на нарушението
Е- точно посочване на конкретните законови разпоредби, които са нарушени- чл., ал., т., буква
Втората част е санкционната част. Тук се посочва вида и размера на адм. Наказание. Видовете адм. Наказания са : обществено порицание, глоба, временно лишаване от правото да се упражнява опред. Професия или дейност. Размерът на наказанието се индивидуализира от адм.-наказвация орган в зависимост от тежестта на нарушението, смекчаващите и утежняващи вината обстоятелства, имотното състояние на нарушителя и т.н. В тази част се вкл. И възможностите за отнемане на вещи в полза на държавата, както и размера на евентуалното обезщетение. Важна особеност е, че когато са налице няколко нарушения, за всяко нарушение се определя отделно наказание. Това е съществена разлика от НПраво, където по-голямото наказание поглъща по-малките.