10. Парични задължения и задължения за лихва.

Паричните задължения са едни от най-важните и най-разпространените.Те са задължения за заместими вещи.Паричните задължения са винаги заместими.Винаги са делими, но се изпълняват на части само ако кредитора е съгласен.
В какво количество се изпълнява паричното задължение?Съществуват две теории:
1.Теория на номинализма – дължи се тази стойност на парите , която е отбелязана от емитента върху паричния знак.
2.Теория на валоризацията – паричния дълг следва да бъде преоценен , например при инфлация, защото в противен случай кредитора няма да получи толкова , колкото е дал.
Изключения: чл.37 ТЗ - Чл. 37. Когато размерът на възнаграждението не е уговорен, смята се, че той е равен на обичайния размер за този вид дейност. Съдът може по искане на едната страна да измени или прекрати договора изцяло или от части , когато са настъпили такива обстоятелства , които страните не са могли или не са били длъжни да предвидят и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността.
Възможност страните да определят задължението в чужда валута – тази възможност бе дадена с приемането на Валутния закон и отмяната на чл.10(1) ЗЗД – “паричните задължения , трябва да се уговарят в местна валута”.
ЗБНБ – предвижда , че всички на територията на Република България са длъжни да възприемат местната валута.
Задължения за лихва са винаги парични задължения , които имат акцесорен характер. Лихвата е възнаграждение за това , че едно лице ползва парите на друго лице.Лихвата като размер зависи от главния дълг.
Видове лихви: договорна и законна.
Договорната лихва възниква от съглашение , което е клауза в друг договор.Размерът се определя от страните в самото съглашение – чл.10(2) ЗЗД - Лихви могат да се уговарят до размер, определен от Министерския съвет. Ако уговореният размер е по-голям, той се намалява по право до този размер.
Законни лихви – задължението за лихва не произтича от съглашение.ЗЗД не предвижда размер на законната лихва , а овластява МС да определи размера им - чл.86(2) ЗЗД - Размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет.
От 01.09.94г. МС определи два вида законни вида:
1.за задължения в български лева ;
2. за задължения в чуждестранна валута.