10. Застрахователен договор – понятие, сключване, форма

Това е д-р, по силата на който з-лят се задължава с/у плащане на определена парична премия да поеме определен риск и при настъпване на уговорените в д-ра или з-ката условия или събития да заплати на З-вания или трето ползващо се лице Зобезщетение или Зсума.
Характерни белези на д-ра: възмезден, двустранен д-р. Той е алеаторен д-р – при сключването му не се знае дали ще възникне задължение за з-ля. Той е с продължително изпълнение – З-лят дължи Ззакрила за определен период – през срока на з-ката. Той е д-р при общи условия – ЗО-ция вписва първоначалните клаузи в договора за з-ка. При личното з-не, д-рът има инвестиционен х-р – в/у част от премията се дължи лихва. Личните з-ки се доближават до банков влог. Д-ра трябва да бъде сключен в писмена форма. Д-рът условно има три части:
1. общи условия; 2. предварително изготвен формуляр с въпроси от З-ля; 3. полица.
Може да бъде и друг писмен документ.
Специфики при сключването на Зд-р:
1) Може да се сключи по инициатива на Зното лице;
2) Офертата Зното лице отправя чрез попълването на съответния формуляр с въпроси за съответната з-ка;
3) При задължителните з-ки – в тежест на З-ното лице съществува админ. задължение да сключи съответня вид з-ка;
4) При изменение на д-ра за з-ка: може да се промени по взаимно съгласие на страните. Специфики: при взаимозастрахователна кооперация (ВЗК) – при изменение на устава на ВЗК, касаещо съответен вид з-ка, това води до изменение на съответните д-ри. Като изменението настъпва без съгласието на Званото лице;
5) При промяна на собствеността на Зимущество – променя се другата страна по д-ра за з-ка;
6) З-лят може едностранно да измени Зд-р, като включи нови Зрискове. Не е необходимо съгласието на Званото лице, защото е в негов интерес.
Зполица е част от д-ра за з-ка. Тя има реквизити (за тях се говори по принцип при едностранните сделки), докато за клаузи – се говори при договорите.
За да бъде валидна една Зполица, тя трябва да съдържа сл. реквизити:
1. имена на з-ваното лице, наименов. на з-ля, имената на третото ползващо се лице;
2. предмет на з-ката – имущ. или неимущ. благо;
3. да е описан Зриск;
4. времетраене на з-ката – Зсрок + начален момент на Зд-р;
5. р-р на Зсума и начин на определянето й;
6. р-р на Зпремия, срок и ред за плащане (по банков път, на з-ля, или на загент на ръка);
7. дата и място на издаване
8. подписи на страните по д-ра лица – з-вано лице и лице, овластено да представлява ЗО-ия.
Може да има и др. елементи в Зполица.
Предназначение на Зполица:
1) тя има доказателствен х-р по отн-е на съдържанието на Зд-р, доказва това, за което страните са се споразумели;
2) има удостоверително-легитимационно значение – посочва лице, което е оправомощено да получи Зобезщетение или Зсума.
Зполица не е ценна книга. В определени хипотези може да е ценна книга (на приносител, на заповед, поименна ценна книга – напр. при морска з-ка).