10. Видове съдебно-психологична експертиза

Основен вид съдебна експертиза. Има помощен, допълващ характер. Психологическата наука и всяко едно психологично оценяване носи в себе си условност. В психиатрията тази условност се представя като категоричност. Вземат се предвид само аспекти от разследването.

Експертиза за установяване на степента на съответствие между физическата и умствената възраст.
Има пространства извън умствената изостаналост, които са на границата на нормалното развитие. Това междинно пространство повелява решенията на 1 човек, осмисля неговото поведение, разбирането на другите. Нормалното развитие на интелекта през първите 20-30 г. от живота на 1 човек – физическото развитие е основа за интелектуалното развитие и се предполага, че достигането на 1 физическа възраст винаги е съпроводено с определено умствено развитие. Това, с което се измерва това съответствие, е обемът от знания. Друг начин е като се провери аналитичната способност, способността за логически измервания. Друг начин за измерване на степента на съответствие между умствената и физическата възраст е функционирането на паметта. Четвърти начин е езиковата култура и речниковият запас. Думата е социален опит, а речта е способността на човека да използва този социален опит, за да осмисля собственото си поведение. Пети начин – перцептивната (способността активно да се възприема информация и да се пресъздава в пространството на образа, усета и речта) и когнитивната способност. При несъответствие, диспропорция – не може да се гласува доверие на свидетелстването на свидетеля.
Най-безспорният инструментариум за изследване са тестовете за интелигентност. Те възпроизвеждат личността.

Съдебно-психологична експертиза

Разликата между съдебно-психологичните и съдебно-психиатричните експертизи е съществена. Психиатрията е медицинска наука, която се занимава с проблемите на здравето, докато психологията е социално-хуманитарно-философска наука, която се занимава с изучаването на личността.

Съдебно-психологичната експертиза има за предмет психологията на личността на извършителя и използвана в процеса тя има доказателствена сила относно характера на обвиняемия, евентуалната му склонност към агресия и т.н., но тя рядко има отношение към неговото клинично здраве. Едва когато чрез нея има съмнение за проблем при него, тогава се назначава съдебно-психиатричната експертиза.

Съдебно-психологичната експертиза се състои от психологичен въпросник, който да даде представа за параметрите на личността и спомогне за изготвянето на психологически профил.

Видове съдебно-психологична експертиза:

Един от основните видове експертизи е за установяването на съответствието между физическата и менталната възраст - важен въпрос в случаите, когато лицето е непълнолетно; при съмнения за наличие на ментален дефицит или изостаналост (лека, средна, тежка, гранични състояния). Мярка за изследването тук е обемът от знания, с които разполага индивидът - отчита се долният праг, както и всичко, което е над средното ниво, говорещо за особено развит интелект. Чрез теста се отчитат аналитичните способности на иднивида за извършване на логически операции.
Изследва се още паметната способност, обемът и типа на паметта; езиковата култура и речниковият запас на личността - способността му да използва наптрупания опит и знания, да осмисля собственото си поведение и изразява своите мисли и т.н.