10. Нотариуси.

Организация на нотариата

Нотариус е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални дейност. Нотариус може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариалните и другите предвидени от закона действия. Районът на действие на нотариуса съвпада с района на съответния районен съд..Държавата постепенно се оттегля от правозащитните функции като предоставя възможност на частни лица да ги извършват като държавата, а не носи отговорност за причинени вреди. Частните лица осъществяват публична дейност като са подложени на контрол от министерството на правосъдието. Създава се Нотариална камара. В Нотариалната камара членуват по право всички нотариуси. Нотариалната камара е юридическо лице със седалище в София. Изисквания за да се придобие правоспособността на нотариуса. В Нотариалната камара се води регистър. В регистъра се вписват нотариусите, помощник-нотариусите и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

Изисквания към нотариусите

Правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно физическо лице на възраст до 60 години, което е само български гражданин и отговаря на следните изисквания: има висше юридическо образование; придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт; има тригодишен стаж (чл8 ал1 т3 ЗННД); не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитирано; не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност; не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си несъстоятелен или не е осъждано за банкрут; вписано е в регистъра. За стаж по чл.8 ал. 1 т. 3 се зачита прослуженото време като съдия, прокурор, следовател, адвокат, арбитър, младши съдия, младши прокурор, младши следовател, съдия-изпълнител, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител, помощник-изпълнител, нотариус, съдия по вписванията, помощник-нотариус, научен работник по правни науки, съдебен инспектор, експерт по законодателството или в органите на съдебната власт, юрисконсулт, правен съветник или експерт по правни въпроси в държавно или общинско управление. Условия за несъвместимост са. Нотариусът не може едновременно: да бъде народен представител, министър, кмет или общински съветник; да заема длъжност в държавен или общински орган; да работи по трудово правоотношение; да упражнява адвокатска професия; извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации. Местата за нотариуси в определен район не могат да бъдат по-малко от две. На 10 000 жители в определен район се открива едно място за нотариус. Вакантните места за нотариуси се заемат въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. Съветът на нотариусите заявява мнението си в 14-дневен срок. Министърът на правосъдието може да насрочи конкурс и по предложение на Съвета на нотариусите. Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама нотариуси, определени от Съвета на нотариусите, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието. Комисията изпраща протокола с резултатите от конкурса на министъра на правосъдието, който в 14-дневен срок издава заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат. След влизане в сила на заповедта за вписване кандидатът за нотариус е длъжен да осигури нотариална кантора, което може да стане и съвместно с други кандидати или действащи нотариуси от същия район. Вписването в регистъра на Нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите. Кандидатът полага пред Съвета на нотариусите.

Права и задължения на нотариуса

Нотариусът е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона. При задържане на нотариус или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ характер се уведомяват министърът на правосъдието и Съветът на нотариусите. На нотариуса се дължи съдействие и уважение при изпълнение на неговите функции. Нотариусът има право на свободен достъп в съдебните и административните служби и може да прави справки по дела и преписки, както и да иска копия, преписи и документи и да получава сведения и удостоверения с предимство. При изпълнение на служебните си функции нотариусът не може да взема страна. Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права. Нотариусът се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора. Минималният и максималният размер на застрахователната сума се определят от Нотариалната камара. Нотариусът е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията съгласно устава на

Нотариалната камара

Нотариусите могат да се сдружават и действат съвместно при условията на гражданско дружество по реда на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите. В тези случаи нотариусите водят самостоятелен архив. Нотариусът загубва правоспособността си: 1. по негово писмено искане до Съвета на нотариусите;2. при смърт или с поставянето му под запрещение;3. при налагане на дисциплинарно наказание и при наличие на условията по несъвместимост. Когато нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си, той може да бъде заместван от помощник-нотариус, който има стажа по чл. 8, ал. 1, т. 3 и е положил изпит. В този случай помощник-нотариусът самостоятелно извършва всички действия от компетентността на нотариуса, като прибавя към подписа си и допълнението "по заместване".Нотариусът може да бъде заместван от друг нотариус от същия район. Отношенията между тях се уреждат с договор. Когато нотариусът отсъства или не е в състояние да изпълнява функциите си и няма кой да го замества в района, той е длъжен да уведоми съдията по вписванията, който поема заместването му през това време за извършване на неотложни нотариални действия. Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, и да съставят нотариални завещания на български граждани. Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в Република България. Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.

Контрол върху дейността на нотариуса

Органи на управление на нотариалната камара. Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната камара (чл. 80б ЗННД). Проверка на дейността се назначава със заповед на министъра на правосъдието по служебен почин, по повод на сигнал или жалба на заинтересувано лице, както и по предложение на Съвета на нотариусите. Заповедта не подлежи на обжалване. За констатациите от проверките се съставя протокол, като копие от него се изпраща и на Съвета на нотариусите. За осъществяване на своите правомощия по чл. 80б министърът на правосъдието се подпомага от инспектор-нотариуси по списък, предложен от нотариалните колегии и утвърден от Съвета на нотариусите. За инспектор-нотариуси се предлагат членове на Нотариалната камара с повече от 10 години общ юридически стаж, от който три години като нотариус. Инспектор-нотариусите се избират от общото събрание на съответната нотариална колегия за срок три години. Решението се взема с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Общият брой на инспектор-нотариусите не може да бъде по-малък от 10. След избора съветът на нотариусите изготвя списъка на инспектор-нотариусите и го представя на министъра на правосъдието.

Органи на нотариалната камара

Органите на нотариалната камара са :Общо събрание, Съвет на нотариусите, Контролен съвет, Дисциплинарна комисия.

Общо събрание на Нотариалната камара

Общото събрание се състои от всички членове на Нотариалната камара. Редовното общо събрание се свиква ежегодно в последната събота и неделя на януари. Общото събрание се провежда, ако на него присъстват лично или са представлявани 2/3 от членовете на камарата. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, колкото и членове да присъстват. Гласуването е лично или чрез пълномощник, който може да е нотариус или помощник-нотариус. Пълномощното трябва да е писмено. Един пълномощник не може да представлява повече от трима членове на камарата. Пълномощното се представя на председателя на Съвета на нотариусите или на административния секретар на камарата преди откриването на събранието. Вземане на решенията с обикновено мнозинство.

Съвет на нотариусите

Съветът на нотариусите се избира в състав най-малко от петима основни и двама резервни членове, като председателят и неговият заместник се избират от основните членове. Съветът на нотариусите се свиква на редовно заседание от председателя най-малко веднъж месечно. За член на Съвета на нотариусите може да бъде избран член на Нотариалната камара, който:1. има най-малко двегодишен стаж като нотариус;2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата. Председателят на Съвета на нотариусите е длъжен да го свика на извънредно заседание по писмено искане на 1/3 от основните му членове, в което е посочен дневният ред. Ако председателят не направи това в 7-дневен срок от постъпване на искането, извънредното заседание се свиква от членовете на съвета, направили искането.

Контролен съвет

Контролният съвет се състои най-малко от трима членове. За член на Контролния съвет може да бъде избран член на Нотариалната камара, който:1. има най-малко двегодишен стаж като нотариус;2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата. Контролният съвет контролира финансово-стопанската дейност на Нотариалната камара и отчита работата си пред общото събрание. Когато констатира нарушения на закона, на устава на Нотариалната камара, на решенията на общото събрание или на Съвета на нотариусите, контролният съвет изготвя доклад, който внася в Съвета на нотариусите, съответно в общото събрание. Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на Съвета на нотариусите.

Дисциплинарна комисия

Дисциплинарна комисия се състои от 6 члена. За член на дисциплинарната комисия може да бъде избран член на Нотариалната камара, който:1. има най-малко двегодишен стаж като нотариус;2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата. Дисциплинарната комисия разглежда и решава дисциплинарни дела, образувани срещу нотариуси и помощник-нотариуси по реда, предвиден в закона. За виновно неизпълнение на задълженията по закона и устава на Нотариалната камара нотариусът и помощник-нотариусът носят дисциплинарна отговорност. Не се ползват с имунитет и носят наказателна и гражданска отговорност. Дисциплинарните наказания са: 1. порицание;2. глоба от 100 до 1000 лв.; 3. предупреждение за лишаване от правоспособност;4. лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години. Глобите са в полза на Нотариалната камара. Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му. Дисциплинарното производство се образува по предложение на министъра на правосъдието или служебно по решение на Съвета на нотариусите. Органът, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство, уведомява нотариуса, който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването. Председателят на дисциплинарната комисия определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело. Решението на дисциплинарната комисия може да се обжалва от нотариуса, от Съвета на нотариусите и от министъра на правосъдието пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщението. Нотариусите имат място при предварителната защита на субективните права. При сключване на сделки нотариусите гарантират свободното изразяване правно релевантните волеизявления на страните, подпомага страните при съгласуване на техните законни интереси. За сделки с недвижими имоти нотариалната форма е задължителен елемент от фактическия състав, за да се осъществи сделката.